Talaan ng mga ḥadīth

Ang mundo ay kasiyahan at ang pinakamabuti sa kasiyahan dito ay ang babaing matuwid.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang ang Mundo ay napakatamis na [prutas ng] halaman,at katiyakang si Allah ay ginawa niya kayong namamahala rito,Titingnan Niya kung ano ang gagawin ninyo,Katakutan ninyo ang Mundo at katakutan ninyo ang mga babae,Sapagkat ang unang tukso sa mga angkan ng Esrail ay nasa mga babae
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi Nasusuklam ang isang mananampalatayang [lalaki] sa isang mananampalatayang [babae],Kung kamumunghian nito sa kanya ang [ibang] pag-uugali,malulugod naman siya sa iba, mula rito)) o Nagsabi siya: ((sa iba nito))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kaingat kayo sa pagpasok sa kinaroroonan ng mga babae." Kaya may nagsabing isang lalaking kabilang sa Anṣār: "O Sugo ni Allāh, ano po ang tingin mo sa lalaking kapamilya ng biyanan?" Nagsabi siya: "Ang lalaking kapamilya ng biyanan ay ang kamatayan."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O mga kababaihan;magkawanggawa kayo,sapagkat ipinakita sa akin na kayo ang higit na maraming mananahanan sa Impiyerno)) Sinabi namin: At bakit o Sugo ni Allah? Nagsabi siya: ((Pinaparami ninyu ang pagsusumpa,at sumusuway kayo sa karapatan ng asawang [lalaki],wala akong nakita na kulang ang pag-iisip at relihiyon na tumatanggal sa matinong pag-iisip ng lalaking matiyaga [sa gawain] maliban sa inyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang pag-aayuno sa dalawang araw: Al-Fitr [Eid pagkatapos sa buwan ng Ramadhan] at Al-Adha [Eid sa ika sampung-araw ng Hajj],At walang pagdarasal pagkatapos ng Subh hanggang sa sumikat ang araw,at wala sa pagkatapos ng Asr hanggang sa paglubog,at Walang pagtitiyak sa paglalakbay maliban sa tatlong Masjid,Masjid sa Meccah,at Masjid Al-Aqsa at sa Masjid kong ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagluluwalhati [sa Allah] ay para sa mga kalalakihan at ang palakpak ay para sa mga kababaihan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pangaralan ninyo ang mga kababaihan sa kabutihan,Dahil ang isang babae ay nilikha mula sa tadyang,At ang pinakabaluktot sa tadyang ay ang pinakataas nito,At kapag inibig mong ituwid ito,ay mapuputol,at kapag hinayaan mo,mananatili itong baluktot,Pangaralan ninyo sila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinasadya ng isa sa inyo na paluin ang asawa nito tulad ng pagpalo sa isang alipin,at marahil ay nakikipagtalik sa kanya sa huling araw nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kung iibigin mo ay magtiis ka at mapapasaiyo ang Paraiso,at kung iibigin mo ay mananalangin ako sa Allah na ikaw ay mabigyan ng lunas
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagpa-alam sa isa sa inyo ang asawa nito na pumunta sa Masjid,ay huwag niya itong pigilan.Nagsabi siya:Sinabi ni Bilal bin Abdullah.Isinusumpa ko sa Allah,na pipigilan namin sila;Nagsabi siya:Lumapit sa kanya si Abdullah,at minura niya ito ng matinding pagmumura,hindi ko siya narinig na nagmura ng tulad nito kailanman,at nagsabi siya:Ipinahayag ko sayo na ito ay buhat sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at sasabihin mong:Isinusumpa ko sa Allah,na pipigilan namin sila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah! Ako ay nangangamba sa karapatan ng dalawang mahina: Ang batang ulila,at ang babae
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Naawa si Allāh sa isang lalaking bumangon sa gabi at nagdasal. Ginising niya ang maybahay niya at kung tumanggi ito, magwiwisik siya sa mukha nito ng tubig. Naawa si Allāh sa isang babaing bumangon sa gabi at nagdasal. Ginising niya ang asawa niya at kung tumanggi ito, magwiwisik siya sa mukha nito ng tubig.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi palasinungaling ang nagpapakasundo sa mga tao sapagkat nagpaparating siya ng kabutihan o nagsasabi ng kabutihan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ano ang ginagawa noon ng Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, sa bahay niya? Nagsabi ito: Siya ay nasa paglilingkod sa mag-anak niya at kapag sumapit ang pagdarasal, lumalabas siya patungo sa pagdarasal.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Asma`-malugod si Allah sa kanya-:Na ang isang babae ay nagsabi: O Sugo ni Allah,Tunay na mayroon akong (kasamang pangalawang asawa ng asawa ko);magkakaroon ba ako ng kasalanan kung magkukunwari akong busog sa asawa ko sa hindi naman niya ibinibigay sa akin?Ang sabi ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-(( Ang nagkukunwaring busog sa hindi naman ibinigay sa kanya ay tulad ng nagsusuot sa damit na hindi totoo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
At ayon kay Abe Saed Al-Khudrie ,malugod si Allah sa kanya-nagsabi siya: Dumating ang isang babae sa Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pngalagaan-Nagsabi siya:O Sugo ni Allah,pumunta ang mga kalalakihan dahil sa mga salita mo,Pumili ka sa amin mula sa sarili mo ng isang araw na pupunta kmi sa iyo rito at ituturo mo sa amin ang mula sa itinuro sa iyo ni Allah,Nagsabi siya:((Magtipon-tipon kayo sa araw na ganito at ganito)),At nagtipon-tipon sila ,at dumating sa kanila ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at tinuruan niya sila mula sa itinuro sa kanya ni Allah,pagkatapos ay nagsabi siya:((Wala mula sa inyo na isang babae na nakapagbigay ng tatlo mula sa kanyang anak maliban sa silay magiging pantakip sa impyerno)) Nagsabi ang isang babae: At kung dalawa? Nagsabi ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan:(( At ang dalawa)).Napagkaisahan ang katumpakan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ḥadīth ng kuwento ni Barīrah at asawa nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Siya ay sa iyo, o `Abd bin Zam`ah. Ang bata ay para sa [may-ari ng] higaan at para sa nangangalunya ay ang pagbato. Magbelo ka sa kanya, o Sawdah." Kaya hindi niya nakita si Sawdah kailanman.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses