فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

دنیا د خوند اخیستلو شی دی، او د دنیا تر ټول غوره شی چې خوند ورڅخه اخیستل کیږي؛ نېک صالحه مېرمن ده
عربي انګلیسي فرانسوي