ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

“నాకు ఏడు ఎముకల పై సాష్టాంగ పడాలని ఆదేశించడం జరిగింది“ నుదుటి పై అంటూ ముక్కు వరకు సైగ చేశారు,రెండు చేతులు,రెండు మోకాళ్ళు,రెండు పాదాల కొనలు.దుస్తులు మరియు జుట్టును తిరిగి మడవటం మాకు నిషేధించబడింది.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
అల్లాహుమ్మగ్ఫిర్లీ, వర్ హమ్నీ,వ ఆఫీనీ ,వహ్దినీ,వర్దుఖ్నీ” {ఓ అల్లాహ్ ! నన్ను క్షమించు,నా పై దయ చూపు,నన్ను రక్షించు,నాకు సన్మార్గం చూపించు నాకు ఉపాధిని ప్రసాదించు }
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్