Podkategorije

Lista hadisa

"Naređeno mi je da sedždu obavljam sa sedam dijelova tijela: na čelu", pokazujući rukom na nos, "dlanovima, koljenima i vrhovima stopala. Naređeno mi je da ne skupljam odjeću i kosu."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, između dvije sedžde molio: "Allahummagfir li verhamni, ve afini, vehdini, verzukni / Allahu, oprosti mi, smiluj mi se, podari mi zdravlje, uputi me i opskrbi me."
عربي Engleski Francuski
Abdullah b. Omer kazao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi prilikom stupanja u namaz digao ruke spram ramena (i izgovorio početni tekbir). Potom bi izgovorio tekbir, digavši ruke spram ramena, i učinio bi ruku. Potom bi, prilikom vraćanja (s rukua) podigao ruke spram ramena. Kada bi se ispravio, rekao bi: ‘Semiallahu limen hamideh!’ (‘Čuo Allah onoga ko Mu zahvaljuje!’), a ne bi ih podizao kada bi išao na sedždu.”
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, me je podučio tešehhudu, dok je moj dlan bio među njegovim dlanovima, kao što me je podučavao suri iz Kur'ana: et-tehijjatu lillahi ves-salavatu vet-tajjibatu, esselamu 'alejke ejjuhen-nebijju ve rahmetullahi ve berekatuhu, esselamu 'alejna ve 'ala 'ibadillahis-salihin, ešhedu en la ilahe illellahu ve ešhedu enne Muhameden abduhu ve resuluhu."
عربي Engleski Francuski
"Lijepo činite sedždu i nemojte ruke opružiti kao što to čini pas."
عربي Engleski Francuski
"Kada imam kaže amin, kažite i vi! Onome čije se aminanje podudari s aminanjem meleka bit će oprošteni grijesi."
عربي Engleski Francuski
...da Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, dizaše ruke spram svojih ramena kada bi otpočinjao namaz i kada bi izgovarao tekbir za pregibanje na ruku', a također bi spram ramena dizao ruke kada bi digao svoju glavu s ruku'a i izgovarao bi "Semi'allahu li men hamideh, rabbena ve lekel-hamd", dok to nije tako činio prilikom obavljanja sedžde.
عربي Engleski Francuski
Kada činiš sedždu, stavi dlanove (na zemlju), a podigni laktove.'
عربي Engleski Francuski
Kada neko od vas čini sedždu neka ne klekne kao što to čini mužjak deve, nego neka prvo stavi ruke prije koljena.
عربي Engleski Francuski
Ibn Omer bi spuštao ruke prije koljena, i govorio je: "Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tako je činio."
عربي Engleski Francuski
Klanjao sam sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, i predavao bi selam na svoju desnu stranu (govoreći): 'Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu - Neka je na vas mir, Allahova milost i Njegovi blagoslovi', i na lijevu: 'Es-selamu alejkum ve rahmetullah - Neka je na vas mir, Allahova milost.'
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na dva rekata sabahskog sunneta učio sure el- Kafirun i el-Ihlas.
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, učio bi na prva dva rekata (farza) podne-namaza početnu kur'ansku suru (Fatihu) i još dvije sure: na prvom bi rekatu dužio, a na drugom kratio učenje i ponekad bi se ti ajeti i čuli.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi prilikom stupanja u namaz digao ruke spram ramena (i izgovorio početni tekbir). Potom bi izgovorio tekbir, digavši ruke spram ramena, i učinio bi ruku. Potom bi, prilikom vraćanja (s rukua) podigao ruke spram ramena. Kada bi se ispravio, rekao bi: "Semiallahu limen hamideh!"
عربي Engleski Francuski
"Posmatrao sam namaz Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, pa sam uočio da je stajao a potom činio ruku', zatim se ispravljao nakon ruku'a, pa je išao na sedždu, zatim sjedio između dvije sedžde, pa činio (drugu) sedždu, zatim sjedio između selama i odlaska kući, sve to gotovo je bilo približne dužine trajanja."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao je u mesdžid, a nakon njega je ušao i neki čovjek i počeo klanjati. Nakon namaza je došao i poselamio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a on mu reče: 'Vrati se i klanjaj, jer ti zaista nisi klanjao.'"
عربي Engleski Francuski
"Doista je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, znao klanjati držeći Umamu kćerku svoje kćeri Zejnebe."
عربي Engleski Francuski
"Klanjao sam sa Ebu Bekrom, Omerom i Osmanom, i nisam čuo da iko od njih uči: bismillahi-r-rahmani-r-rahim."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, poslao je jednog čovjeka kao zapovjednika izvidnice. Čovjek je na završetku svakog namaza učio suru (Kul huvallahu ehad).
عربي Engleski Francuski
"Ja i 'Imran b. Husajn smo klanjali za Alijom ibni Ebi Talibom, radijallahu 'anhu, i kad god bi se Alija spustio na sedždu, izgovarao bi tekbir, a kad bi digao glavu, izgovarao bi tekbir, a i kada bi se dizao na ruku'u, izgovarao bi opet tekbir."
عربي Engleski Francuski
Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da uči na akšam namazu suru At-Tur (Gora).
عربي Engleski Francuski
"Ja ću vas predvoditi u namazu i klanjaću onako kako sam vidio Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da klanja."
عربي Engleski Francuski
Allahumma-gfir li ma kaddemtu ve ma ehhartu, ve ma esrertu ve ma ea'lentu, ve ma esreftu ve ma ente ea'lemu bihi minni, entel-mukaddimu ve entel-mu'ehhiru, la ilahe illa ente - Allahu moj, oprosti mi ono što sam učinio i što nisam učinio, što sam tajio i što sam javno počinio, ono što sam neodmjereno uradio kao i ono što Ti znaš bolje od mene. Ti si Prvi i Posljednji; nema Boga osim Tebe.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otišao je u Kuba, da bi klanjao u tamošnjoj džamiji..."
عربي Engleski Francuski
"Vidio sam Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako ljudima predvodi namaz, a Umama bint Ebil-'As, kćerka Zejnebina, a unuka Poslanikova, na njegovim ramenima. Kada bi učinio ruku' spustio bi je, a kada bi se vratio sa sedžde, ponovo bi je stavio."
عربي Engleski Francuski
Ubijte dvoje crnih u namazu: zmiju i škorpiju.
عربي Engleski Francuski
Hadis o čovjeku koji je pogrešno klanjao, onako kako ga prenosi Rifaa, radijallahu anhu
عربي Engleski Francuski
Govor Ebu Humejda Es-Sa'idija u prisustvu deseterice ashaba, među kojima je bio i Ebu Katade, da on od svih njih najbolje poznaje namaz Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi otpočinjao namaz tekbirom i učenjem: "El-Hamdu lillahi Rabbil-alemin/Hvala Allahu, Gospodaru svjetova." Kada bi išao na ruku, ne bi previše dizao glavu niti bi je previše spuštao, nego između toga.
عربي Engleski Francuski
"Klanjao sam za Allahovim Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, a on je stavio desnu ruku preko lijeve na prsa."
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, Ebu Bekr i Omer, radijallahu 'anhuma, su otpočinjali namaz sa: "Elhamdulillahi rabil-'alemin/Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo."
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, učio je (u sebi) u prva dva rekata podneva "Fatihu" i dvije sure, a u dva zadnja samo "Fatihu". Ponekad bi učio tako da nam omogući da čujemo poneki ajet.
عربي Engleski Francuski
Procjenjivali smo stajanje Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, na podne i ikindija-namazu, pa smo procijenili stajanje na prva dva rekata podne-namaza koliko bi se mogla proučiti sura Es-Sedžde, a na posljednja dva koliko pola od toga.
عربي Engleski Francuski
"Nisam klanjao ni za kim a da klanja namaz sličnije Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, od jednog čovjeka. Klanjali smo za njim a on je odužio prva dva rekata podne namaza skrativši druga dva."
عربي Engleski Francuski
"Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako uči (suru) Et-Tur na akšam namazu. Kada je stigao do ajeta: 'Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni, ili su oni sami sebe stvorili?! Zar su oni nebesa i Zemlju stvorili?! Ne, nego oni neće da vjeruju! Zar je u njih blago Gospodara tvoga, ili: zar su oni vladatelji?!' - skoro da mi je srce iskočilo."
عربي Engleski Francuski
"Namaz Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, (je bio ravnomeran): njegovo pregibanje na ruku', podizanje sa ruku'a, sedžda i sjedenje između dvije sedžde, vremenski su trajali skoro jednako."
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada bi išao na ruku' širio bi prste, a kada se spusti na sedždu sakupljao bi ih."
عربي Engleski Francuski
Kada je bio na neparnom rekatu svoga namaza, nije se dizao odmah na noge nego bi se (malo) zadržao na sjedenju.
عربي Engleski Francuski
...a zatim nam reče da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, učio kunut-dovu poslije rukua jedan mjesec i proklinjao nastambe iz plemena Sulejm. Enes je rekao: 'Poslanik je poslao četrdeset ili sedamdeset učača (nije siguran koji je od ta dva broja tačan) nekim idolopoklonicima, pa su ih ovi presreli i poubijali. A između njih i Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, bio je mirovni ugovor, i ja ga nisam vidio da se i na koga toliko naljutio koliko na njih.'"
عربي Engleski Francuski
...da Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nije činio kunut (dovu) osim kada bi dovio protiv nekog ili za nekog.
عربي Engleski Francuski
„Rekao sam svome ocu: 'Babo, ti si klanjao iza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekra, Omera, Osmana, i iza Alije ovdje u Kufi oko pet godina. Da li su oni učili kunut-dovu na sabahu?' Rekao je: 'Sinko, to novotarija.'"
عربي Engleski Francuski
"Kada bi Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, sjeo na tešehhud, stavio bi desnu šaku na desno stegno, a lijevu na lijevo stegno, a kažiprst bi ispružio, dok bi vrh palca spojio sa vrhom srednjeg prsta (u obliku kruga), a lijevom šakom bi prihvatio koljeno."
عربي Engleski Francuski
"Žalili su se stanovnici Kufe Omeru, radijallahu anhu, na Sa'da b. Ebu Vekasa, pa im je Omer, radijallahu anhu, postavio za namjesnika Ammara..."
عربي Engleski Francuski
Nakon što je podigao glavu sa ruku'a, na zadnjem rekatu sabah-namaza, rekao je: "Moj Gospodaru, prokuni toga i toga i toga", nakon što je rekao: "Semiallahu limen hamideh rabbena ve lekel-hamd", pa je Allah objavio: "Od tebe ništa ne zavisi..." do kraja ajeta.
عربي Engleski Francuski
"Allahu, spasi El-Velida b. el-Velida, i Selemu b. Hišama, i Ajjaša b. Rebiju, i slabašne vjernike u Meki! Allahu, spusti Svoju kaznu na zlikovce plemena Mudar! Allahu, kazni ih dugogodišnjom sušom kao što si kaznio narod u vrijeme Jusufa!"
عربي Engleski Francuski
Naređeno mi je da sedždu obavljam na sedam dijelova tijela...
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi otpočinjao namaz tekbirom i učenjem: 'El-Hamdu lillahi Rabbil-alemin/Hvala Allahu, Gospodaru svjetova.' Kada bi išao na ruku', ne bi previše dizao glavu niti bi je previše spuštao, nego između toga.
عربي Engleski Francuski
Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada bi činio tekbir, podizao ruke naspram ušiju, kada bi činio ruku', također bi podizao ruke do ušiju, a to bi činio i kada bi se vraćao sa ruku'a, izgovarajući: semi'allahu limen hamideh.
عربي Engleski Francuski