ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

ഏഴ് അവയവങ്ങളിൽ സുജൂദ് ചെയ്യാൻ എന്നോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നെറ്റി - അത് പറയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് മൂക്കിലേക്ക് തൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ചൂണ്ടി -, രണ്ട് കൈകൾ, രണ്ട് കാൽമുട്ടുകൾ, രണ്ട് കാൽപാദങ്ങളുടെ അറ്റങ്ങൾ. മുടിയും വസ്ത്രവും നാം കൂട്ടിപ്പിടിക്കുകയില്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നബി -ﷺ- രണ്ട് സുജൂദുകൾക്ക് ഇടയിൽ ഇപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു: (അർത്ഥം) അല്ലാഹുവേ! നീ എനിക്ക് പൊറുത്തു നൽകേണമേ! എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കേണമേ! എനിക്ക് വിട്ടുമാപ്പാക്കി നൽകേണമേ! എന്നെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കേണമേ! എനിക്ക് ഉപജീവനം നൽകേണമേ!
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്