హదీసుల జాబితా

నిశ్చయంగా హలాలు విషయాలు భోదించబడ్డాయి మరియు హరాము విషయాలు భోదించబడ్డాయి,వాటి మధ్య గల విషయాలు అనుమానాస్పదమైనవి ప్రజల్లోని చాలా మందికి వాటి గురించి సరైన జ్ఞానము లేదు,ఎవరైతే ఆ అనుమానాస్పద విషయాల నుండి భయబీతి కలిగి ఉంటారో తమ ధర్మం మరియు గౌరవం యొక్క రక్షణ పొందుతారు,మరెవవరైతే అనుమానాస్పద విషయాల్లో పడతారో హరామ్ కు గురి అవుతారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘కీడు తలపెట్టకండి కీడుకు గురికాకండి
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
నేను వారించిన విషయాలకు మీరు దూరంగా ఉండండి,ఆదేశించిన విషయాలను శక్తి మేరకు ఆచరించండి,యదార్థంగా మీ పూర్వపు జాతులవారు అధిక ప్రశ్నలతో వారి ప్రవక్తలను విభేదించినందువలన నాశనం చేయబడ్డారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్