ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

‘నిస్సందేహంగా మంత్రించడం,తావీజులు మరియు భార్యాభర్తల పరస్పరప్రేమ కొరకు ఇచ్చే తావీజు ధరించడం షిర్క్ అవుతుంది.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్