lis din Hadisai

Lallai cewa tawaida da layu da tiwala (tsafin juyar da tunani musamman tsakanin ma'aurata) shirka ne
عربي Turanci urdu
Na kasance tare da Sa'eed bin Jubair sai ya ce: Wanene a cikinku ya ga duniyar da ta share jiya? Na ce: Ni ne, sai na ce: Amma ni ba na cikin sallah, amma an yi min duri
عربي Turanci urdu
Lallai gobe kuwa zan bada Tuta ga wani Mutumi da yake son Allah da Manzonsa, Allah da Manzonsa suke sonsa, kuma Allah bada Nasara a Hannunsa
عربي Turanci urdu
"Duk wanda ya yaje duba Mara lafiya wanda ajalibsa bai yi ba, sai ya ce: sau bakwai a wurinsa: Ina rokon Allah Mai girma, Ubangijin al-arshi mai girma, ya baka lafiya, sai Allah ya bashi lafiya daga wannan cutar"
عربي Turanci urdu
A iyakokin Madina Mala'iku Annoba da Dujal basa shigar ta
عربي Turanci urdu
Lallai cewa Abduleahman Bn Auf da Zubair Bn Al-awwam -Allah ya yarda da su- sunkai qorafin yawan kwarkwata zuwa ga Manzon Allah SAW
عربي Turanci urdu
"Ya Ubangiji Mai renon Mutane, mai tafiyar da cuta, ka warkar kaine mai warkawa"
عربي Turanci urdu
"Da sunan Allah Allah nake Maka Rukya, daga dukkan wani abu da zai cutar da kai, daga dukkan kowane irin Mutum ko Ido Mai Hassada, Allah ya baka lafiya, da sunan Allah nake maka Rukya"
عربي Turanci urdu
Manzon Allah -tsira da aminci su tabbata a gare shi-ya Kasance yana neman tsari daga Aljani da kuma Kanbun baka"
عربي Turanci urdu
Allah yayi gaskiya, Kuma cikin Xan Uwanka ya yi Qarya, ka bashi Zuma
عربي Turanci urdu
Zazzabi yana daga cikin Hucin Wutar Jahannama
عربي Turanci urdu
"Kudin Kare Najasa ne, haka Sadakin Karuwa Najasa ne, kudin Mai Kaho ma Najasa ne"
عربي Turanci urdu
Halakar al'ummata ta hanyar soka da annoba
عربي Turanci urdu
"Ya Ubangiji Mai renon Mutane, mai tafiyar da cuta, ka warkar kaine mai warkawa, babu mai warakarwa sai kai, warakarwar da bata barin cuta"
عربي Turanci urdu