ஹதீஸ் அட்டவணை

(ஷிர்க்கான வார்த்தைகளைக் கூறி) மந்திரித்தல், தாயத்துகள் கட்டுதல் (கணவன்மார்களை தங்களின்பால் ஈர்ப்பதற்காக பெண்கள் செய்யும்) திவலா (முறை) ஆகியன இணைவைப்பாகும்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு உருது
மனிதர்களின் இரட்சகனே! நீயே சுகமளிப்பவனாக இருக்கின்றபடியால்,நீ தொல்லைகளை அகற்றி சுகத்தை அளித்திடுவாயாக.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு உருது