Talaan ng mga ḥadīth

Ang mga orasyon, ang mga agimat, at ang gayuma ay Shirk.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Talagang ibibigay ko nga ang watawat bukas sa isang lalaking umiibig kay Allah at sa Sugo Niya at iniibig iyon ni Allah at ng Sugo Niya, na mananaig si Allah sa pamamagitan ng mga kamay niyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ilagay mo ang kamay mo sa sumasakit sa katawan mo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang dumalaw sa isang maysakit na hindi pa dumating dito ang taning nito, at nagsabi sa piling nito ng pitong ulit: As’alu ­llāha ­l`ađīma rabba ­l`arshi ­l`ađīmi an yashfiyak (Hinihiling ko kay Allah, ang Sukdulan, ang Panginoon ng tronong sukdulan sa laki, na pagalingin ka nawa Niya).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Na si 'Abdurrahmān bin 'Awf at Zubayr bin Al-'Awwām-malugod si Allah sa kanila-ay nagreklamo ng mga kuto sa Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kung iibigin mo ay magtiis ka at mapapasaiyo ang Paraiso,at kung iibigin mo ay mananalangin ako sa Allah na ikaw ay mabigyan ng lunas
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah, Panginoon ng mga tao, alisin mo ang kapinsalaan. Ikaw ang Tagapagpagaling
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sa ngalan ni Allah, nananalangin ako para sa iyon laban sa bawat bagay na pumipinsala sa iyo at laban sa bawat kaluluwa o matang naiinggit; si Allah ay magpagaling nawa sa iyo; sa ngalan ni Allah, nananalangin ako para sa iyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pumunta kami kay Khabbāb bin Al-Art, malugod si Allah sa kanya, upang dalawin siya noong nagpapaso siya ng pitong paso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
kapag dumaing noon sa kanya ang tao ng karamdaman
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagpakatotoo si Allah at nagsinungaling ang tiyan ng kapatid mo. Painumin mo siya ng pulut-pukyutan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
`Ang lagnat ay mula sa init ng Impiyerno kaya palamigin ninyo ito sa pamamagitan ng tubig.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang bayad sa aso ay marumi. Ang kaloob sa patotot ay marumi. Ang kinita ng mambabakam ay marumi.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Allāhumma, rabba -nnāsi, mudhhibal ba'si, ishfi anta -shshāfī lā shāfiya illā anta shifā'an lā yughādiru suqmā (O Allāh, Panginoon ng mga tao, tagapag-alis ng kapinsalaan, magpagaling Ka, Ikaw ang Tagapagpagaling: walang tagapagpagaling kundi Ikaw, pagpapagaling na hindi nag-iiwan ng karamdaman).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses