Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Pumunta kami kay Khabbāb bin Al-Art, malugod si Allah sa kanya, upang dalawin siya noong nagpapaso siya ng pitong paso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagpakatotoo si Allah at nagsinungaling ang tiyan ng kapatid mo. Painumin mo siya ng pulut-pukyutan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
`Ang lagnat ay mula sa init ng Impiyerno kaya palamigin ninyo ito sa pamamagitan ng tubig.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses