උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

උණ, නිරයේ ඌෂ්ණයෙන් වූවකි. එහෙයින් ජලයෙන් එය සිසිල් කර ගනු.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ