Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang mga orasyon, ang mga agimat, at ang gayuma ay Shirk.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ilagay mo ang kamay mo sa sumasakit sa katawan mo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang dumalaw sa isang maysakit na hindi pa dumating dito ang taning nito, at nagsabi sa piling nito ng pitong ulit: As’alu ­llāha ­l`ađīma rabba ­l`arshi ­l`ađīmi an yashfiyak (Hinihiling ko kay Allah, ang Sukdulan, ang Panginoon ng tronong sukdulan sa laki, na pagalingin ka nawa Niya).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah, Panginoon ng mga tao, alisin mo ang kapinsalaan. Ikaw ang Tagapagpagaling
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sa ngalan ni Allah, nananalangin ako para sa iyon laban sa bawat bagay na pumipinsala sa iyo at laban sa bawat kaluluwa o matang naiinggit; si Allah ay magpagaling nawa sa iyo; sa ngalan ni Allah, nananalangin ako para sa iyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
kapag dumaing noon sa kanya ang tao ng karamdaman
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Allāhumma, rabba -nnāsi, mudhhibal ba'si, ishfi anta -shshāfī lā shāfiya illā anta shifā'an lā yughādiru suqmā (O Allāh, Panginoon ng mga tao, tagapag-alis ng kapinsalaan, magpagaling Ka, Ikaw ang Tagapagpagaling: walang tagapagpagaling kundi Ikaw, pagpapagaling na hindi nag-iiwan ng karamdaman).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses