ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

തീർച്ചയായും (ശിർക്കൻ) മന്ത്രങ്ങളും ഉറുക്കുകളും 'തിവല'ത്തും ശിർക്ക് ആകുന്നു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്