Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Hãy đặt bàn tay cậu lên chổ bị đau.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lạy Allah, Thượng Đế của nhân loại, xin Ngài xua tan những khó khăn trở ngại, xin Ngài chữa lành cơn đau bệnh bởi Ngài là Đấng chữa lành mọi cơn đau bệnh
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Bismillah, Turbatu ardhina, biri-qoti ba'dhina, yusfa bihi saqi-muna, bi izdni Rabbina.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp