Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ipinagbawal niya-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang pagdarasal pagkatapos ng Subh hanggang sa pagsikat ng araw,at pagkatapos ng `Asr hanggang sa paglubog
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tatlong oras na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay nagbabawal sa atin na magdasal tayo rito,o ilibing natin rito ang mga namatay sa atin: Sa oras na sumikat ang araw sa pag-usbong nito hanggang sa pumataas,at sa oras na nasa tapat ng tanghali hanggang sa lumihis ang araw,at sa oras na nagsisimula ang araw sa paglubog hanggang sa lumubog.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag ninyong hadlangan ang isang taong magsasagawa ng tawaf sa Tahanang ito,at magdadasal ng kahit anong oras na kanyang ibigin sa gabi o araw
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na iparating ng nakapagsaksi sa inyo sa mga hindi nakadalo sa inyo;Huwag kayong magdasal pagkatapos ng Fajr maliban sa dalawang pagpapatirapa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang salaysay ng pagyakap sa Islām ni `Amr bin `Abasah at ang pagtuturo ng Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ng ṣalāh at wuḍū' sa kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses