Talaan ng mga ḥadīth

Kapag sinabi mo sa kasama mong: Tumahimik ka, Sa Araw ng Biyernes habang ang Imām ay nagsesermon;tunay na nakapagsalita ka ng kamalian
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang maligo sa Araw ng Jumu'ah nang pagligo para sa Janābah[paglinis pagkatapos ng pagtatalik], Pagkatapos ay pumunta sa unang oras,ay para siyang nag-alay ng Kamelyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang dumalo sa inyo ng Jumu`ah ay maligo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang nag-wudu' at pinabutihan niya ang pag-wudu', pagkatapos pumunta siya sa masjid para sa Salatul Jum'ah at makinig siya at huminahon ay patawarin sa kanya ang kasalanan niya sa pagitan niya at pagitan ng Jum'ah at dagdag pa ng tatlong araw, at sinuman ang humawak ng bato ay masisira siya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang magsagawa ng wudhu sa araw ng Jumu`ah,dahil rito [ay naisagawa niya ang sunnah] at siya ay tatangkilikin,at sinuman ang maligo,ito ay higit na mainam
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagligo sa araw ng Jumuah ay obligado sa bawat nasa hustong gulang,at ang [maglinis ng ngipin gamit ang] Siwak,at humawak ng pabango kapag mayroon
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dumating ang isang lalaki,Habang ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ay nagsesermon sa mga tao sa araw ng Jumu`ah.Nagsabi siya: Nakapagdasal ka ba o pulano? Nagsabi siya: Hindi,Nagsabi siya:Tumayo ka at magsagawa ng dalawang pagyuko
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kami ay nagdarasal kasama ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ng Jumu`ah,pagkatapos ay nagsisi-alisan na kami,at ang dingding ay walang silong na maaari naming masilungan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagsesermon ng dalawang beses habang siya ay nakatayo,at pinaghihiwalay niya ang pagitan nito sa pag-upo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ako noon ay nagdarasal kasama ng Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ng mga dasal. Ang dasal niyon noon ay katamtaman at ang talumpati niya ay katamtaman.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay nagbawal ng upong ḥibwah sa araw ng Biyernes habang ang imām ay nagtatalumpati.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Rabi`ah bin `Abdullah bin Al-Hudayr Attaymie;Na si `Umar bin Al-Khattab-malugod si Allah sa kanya-Ay nagbasa sa Araw ng Biyernes sa Entablado nang Kabanata An-Nahl hanggang sa dumating siya sa pagpapatirapa,bumaba siya, nagpatirapa,at Nagpatirapa ang mga Tao,Hanggang sa nang dumating ang Araw ng Biyernes na sumunod,ay nagbasa siya rito hanggang sa dumating naman siya sa pagpapatirapa;Nagsabi siya:(( O mga Tao;dadaan tayo sa (talata na may pagpapatirapa,sinuman ang magpatirapa ay tunay na nagtama,at sinuman ang hindi magpatirapa,ay walang kaparusahan sa kanya,at hindi nagpatirapa si `Umar-malugod si Allah sa kanya)) At sa isang salaysay: (( Katotohanan si Allah ay hindi nag-oobliga sa pagpatirapa maliban sa naisin natin)) Saheh Al-Bukharie
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses