Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Dumating ang isang lalaki,Habang ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ay nagsesermon sa mga tao sa araw ng Jumu`ah.Nagsabi siya: Nakapagdasal ka ba o pulano? Nagsabi siya: Hindi,Nagsabi siya:Tumayo ka at magsagawa ng dalawang pagyuko
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Rabi`ah bin `Abdullah bin Al-Hudayr Attaymie;Na si `Umar bin Al-Khattab-malugod si Allah sa kanya-Ay nagbasa sa Araw ng Biyernes sa Entablado nang Kabanata An-Nahl hanggang sa dumating siya sa pagpapatirapa,bumaba siya, nagpatirapa,at Nagpatirapa ang mga Tao,Hanggang sa nang dumating ang Araw ng Biyernes na sumunod,ay nagbasa siya rito hanggang sa dumating naman siya sa pagpapatirapa;Nagsabi siya:(( O mga Tao;dadaan tayo sa (talata na may pagpapatirapa,sinuman ang magpatirapa ay tunay na nagtama,at sinuman ang hindi magpatirapa,ay walang kaparusahan sa kanya,at hindi nagpatirapa si `Umar-malugod si Allah sa kanya)) At sa isang salaysay: (( Katotohanan si Allah ay hindi nag-oobliga sa pagpatirapa maliban sa naisin natin)) Saheh Al-Bukharie
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses