ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഇമാം ഖുതുബ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കെ നിൻ്റെ സഹോദരനോട് 'മിണ്ടാതിരിക്കൂ' എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അനാവശ്യം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്