ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

ఇమామ్ జుమా సందర్భాన ప్రసంగిస్తుండగా నువ్వు నీ సహచరునికి నిశబ్దంగా ఉండు’అని చెప్పినా' ఒక వ్యర్థ లఘుకార్యం చేసినట్లు అవుతుంది'
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్