Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ayon kay Abe Hurayrah,Nagsabi siya:Dumating sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ang isang lalaking bulag: Nagsabi siya: O Sugo ni Allah.tunay na wala sa akin ang alalay na mag-aalalay sa akin sa Masjid,Nakiusap siya sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na pahintulutan siya at magdasal siya sa loob ng bahay niya,at Pinahintulutan ito sa kanya,At nang siyay umalis,tinawag niya ito,Nagsabi siya:((Naririnig mo ba ang pagtawag sa pagdarasal?)) Sinabi niya: Oo,Nagsabi siya:(( Tumugon ka)) Saheh Imam Muslim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang dasal ng lalaki sa isang kongregasyon ay nakahihigit sa dasal niya sa palengke niya at bahay niya nang lampas sa dalawampung antas.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang kumain ng Bawang o Sibuyas ay umiwas sa amin-o umiwas sa Masjid namin,at manatili sa bahay niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang lumuwas ng maaga patungong masjid o pumunta pagkatapos ng paglihis ng araw, ay inihanda sa kanya ng Allah sa paraiso ang magandang gantimpala sa tuwing siya ay lumuwas ng maaga o pumunta pagkatapos ng paglihis ng araw
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
kayo, o mga tao, ay kumakain ng dalawang halamang wala akong naaamoy sa dalawang ito kundi masama: ang sibuyas at ang bawang.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nangunguna sa kainaman ang dasal ng maramihan sa dasal ng isa sa inyo na nag-iisa ito nang dalawamput-limang bahagi,at nagtitipon ang mga Anghel ng Gabi at mga Anghel ng Araw sa dasal ng Fajr (madaling-araw)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang nakarinig ng Panawagan at hindi siya dumating rito,Hindi katanggap-tanggap ang Dasal niya,maliban sa may mabigat na dahilan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
At ayon kay Abe Hurayrah (malugod si Allah sa kanya) ay nagsabi : Nagsabi ang sugo ni Allah(pagpalain siya ni Allah at pangalagaan):Ang pinaka-mainam sa mga linya ng mga kalalakihan ay sa unahan nito,at ang pinaka masama ay na sa huli nito,at ang pinaka mainam sa mga linya ng mga kababaihan ay na sa huli nito at ang pinakamasama ay sa unahan nito,Isinalaysay ni Imam Muslim sa kanyang Saheh
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Ubayy bin Ka`b,Nagsabi siya:Nagdasal sa amin ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa isang araw ng Subh,Nagsabi siya:Andito ba si pulano?Nagsabi sila:Wala,Nagsabi siya:Andito ba si pulano?Nagsabi sila:Wala,Nagsabi siya:(( Tunay na ang dalawang dasal na ito ang pinaka-mabigat na dasal para sa mga Epokrito,at kung nalalaman lamang nila ang napapa-loob sa dalawang ito,Darating kayo sa dalawang ito kahit na kayo ay gumagapang sa mga tuhod,at tunay na ang unang linya ay kahalintulad sa linya ng mga Anghel,at kung nalalaman ninyo ang kainaman nito,tunay na magpapaligsahan kayo rito,at ang dasal ng isang lalaki kasama ang isang lalaki ay mas mainam sa dasal niyang nag-iisa,at ang dasal niya kasama ang dalawang lalaki ay mas-mainam sa dasal niya kasama ang isang lalaki,at sa bawat dami nito ay mas kaibig-ibig kay Allah,Pagkataas-taas Niya)) Sunan Abe Dawud
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagpa-alam sa isa sa inyo ang asawa nito na pumunta sa Masjid,ay huwag niya itong pigilan.Nagsabi siya:Sinabi ni Bilal bin Abdullah.Isinusumpa ko sa Allah,na pipigilan namin sila;Nagsabi siya:Lumapit sa kanya si Abdullah,at minura niya ito ng matinding pagmumura,hindi ko siya narinig na nagmura ng tulad nito kailanman,at nagsabi siya:Ipinahayag ko sayo na ito ay buhat sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at sasabihin mong:Isinusumpa ko sa Allah,na pipigilan namin sila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagdarasal ng Jama`ah [kasama ang mga mananampalataya sa loob ng Masjid],ay higit na mainam mula sa pagdarasal na nag-iisa,nang dalawampu`t pitong beses
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Angkan ng Salamah, manatili kayo sa mga tahanan ninyo, isusulat ang mga bakas ninyo; manatili kayo sa mga tahanan ninyo, isusulat ang mga bakas ninyo [papuntang Masjid].
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Umuwi kayo sa inyong pamilya,at manatili kayo sa piling nila,turuan ninyo sila at pag-utusan ninyo sila,at magdasal kayo ng dasal na ganito sa oras na ganito,at magdasal kayo ng ganito sa oras na ganito,at kapag sumapit ang pagdarasal,manawagan ng Adhan ang isa sa inyo at mamuno sa pagdarasal ang pinakamatanda sa inyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang dasal ng lalaki [kasama ang] Jamaah ay pinaparami sa dasal niya sa kanyang bahay at sa tindahan, nang dalawampung pagpaparami,
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses