زیر شاخه ها

فهرست احادیث

مردى نابينا نزد پيامبر - صلى الله عليه و سلم - آمدند، و گفت: اى رسول الله، عصاکش و راهنمایی ندارم كه مرا به مسجد بياورد، و از رسول الله - صلى الله عليه و سلم - درخواست كرد كه به وى رخصت دهد تا در منزل خود نماز بخواند، و ايشان به وى رخصت دادند، پس از آنكه خواست برگردد، وى را صدا زد، و به وى فرمودند: آيا نداى نماز را مى شنوى؟ گفت: بله، فرمودند: پس اجابت کن.
عربي انگلیسی فرانسوی
نماز انسان به جماعت بر نمازی که در بازار و خانه اش می خواند، بيست و چند درجه برتری دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
«هركس سير و يا پياز خورد، از ما كناره گيری نمايد» يا فرمود: «به مساجد ما نيايد و در خانه خود بنشيند».
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی که در ابتدا يا پايان روز به مسجد برود، الله برای هر نوبت که در ابتدا يا انتهای روز به مسجد می رود، ضيافتی در بهشت برای او فراهم می سازد.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای مردم، شما دو گياه می خوريد که بوی بدی دارند: پياز و سير.
عربي انگلیسی فرانسوی
نماز با جماعت بر نمازی كه به تنهايی خوانده می شود، بيست و پنج برابر برتری دارد. و هنگام نماز صبح، ملائکه ی شب و ملائکه ی روز جمع می شوند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس صدای اذان را بشنود و آن را اجابت نکند و به مسجد نیاید، نمازی برای او نیست مگر اینکه از آمدن به مسجد معذور باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
بهترين صف مردان، صف اول است و بدترين صفِ آنها، صفِ آخِر؛ و بهترين صفِ زنان، صف آخر [آنان] می باشد و بدترين صفِ آنها، صف اول [آنان] است.
عربي انگلیسی فرانسوی
نماز مرد با مردی دیگر، بهتر از نماز وی به تنهایی می باشد؛ و نماز او با دو مرد بهتر از نماز وی با یک مرد می باشد. و هر چه تعداد کسانی که با هم نماز جماعت می خوانند بیشتر باشد، نزد الله محبوب تر است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه زنِ يکی از شما اجازه ی رفتن به مسجد خواست، او را منع نکند.
عربي انگلیسی فرانسوی
نماز جماعت، بيست و هفت درجه بر نماز انفرادی برتری دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای بنی سلمه، در محل خود بمانيد تا گام های تان (به سوی مسجد) ثبت شود؛ در محل اقامت خود بمانيد تا پاداش گام هايی که به سوی مسجد برمی داريد، به شما برسد.
عربي انگلیسی فرانسوی
نزدِ خانواده های تان باز گرديد و نزدِ آنها اقامت نماييد و آنها را تعليم دهيد و - به نماز و ساير احکام اسلام - امر کنيد و فلان نماز را در فلان وقت بخوانيد و فلان نماز را در فلان وقت؛ هنگامی که وقتِ نماز فرا می رسد، باید يکی از شما اذان بگويد و مسن ترين شما امامت دهد.
عربي انگلیسی فرانسوی
نماز هر فرد مسلمان به جماعت، بر نمازی که در خانه و بازار می خواند، بيست و چند درجه برتری دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی