+ -

عن أُبَي بن كعب رضي الله عنه ، قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصُّبح، فقال: أشَاهد فلان، قالوا: لا، قال: أشَاهد فلان، قالوا: لا، قال: «إن هَاتَين الصَّلاتين أثْقَل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتَيْتُمُوهُمَا، ولو حَبْوا على الرُّكَب وإن الصَّف الأول على مِثْل صفِّ الملائكة ولو عَلِمْتُم ما فَضِيلَتُه لابْتَدَرْتُمُوهُ، وإن صلاة الرَّجل مع الرَّجل أَزْكَى من صلاته وحْدَه، وصلاته مع الرَّجُلين أَزْكَى من صلاته مع الرُّجل، وما كَثر فهو أحَبُّ إلى الله تعالى».
[صحيح] - [رواه أبو داود والنسائي والدارمي وأحمد]
المزيــد ...

Ang saling ito ay nangangaiangan ng daddag na pagrerepaso at pagtutumpak..

Ayon kay Ubayy bin Ka`b,Nagsabi siya:Nagdasal sa amin ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa isang araw ng Subh,Nagsabi siya:Andito ba si pulano?Nagsabi sila:Wala,Nagsabi siya:Andito ba si pulano?Nagsabi sila:Wala,Nagsabi siya:(( Tunay na ang dalawang dasal na ito ang pinaka-mabigat na dasal para sa mga Epokrito,at kung nalalaman lamang nila ang napapa-loob sa dalawang ito,Darating kayo sa dalawang ito kahit na kayo ay gumagapang sa mga tuhod,at tunay na ang unang linya ay kahalintulad ng linya ng mga Anghel,at kung nalalaman ninyo ang kainaman nito,tunay na magpapaligsahan kayo rito,at ang dasal ng isang lalaki kasama ang isang lalaki ay mas mainam sa dasal niyang nag-iisa,at ang dasal niya kasama ang dalawang lalaki ay mas-mainam sa dasal niya kasama ang isang lalaki,at sa bawat dami nito ay mas kaibig-ibig kay Allah,Pagkataas-taas Niya))
Tumpak. - Isinaysay ito ni Imām An-Nasā’īy.

Ang pagpapaliwanag

Nagdasal sa amin (bilang Imam) ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa isang araw ng Subh,Nagsabi siya:Andito ba si pulano?Nagsabi sila:Wala,Nagsabi siya:Andito ba si pulano?Nagsabi sila:Wala" at ang ipinapahiwatig sa pulano at pulano,ay mga Tao na mga Epokrito tulad nang naisalaysay ni Addaremi,nagsabi sila:((Wala,Tunay na ang mga Taong Epokrito ay hindi dumarating sa pagdadasal)) "Tunay na ang dalawang dasal na ito ang pinaka-mabigat na dasal para sa mga Epokrito" at ang ipinapahiwatig sa dalawang dasal ay :Ang dasal na Eishah at Fajr tulad ng nasa Hadith ni Abe Hurayrah-malugod si Allah sa kanya-sa Dalawang Tumpak na Hadith:(Ang pinaka-mabigat na dasal para sa mga Epokrito ay ang Dasal ng Eishah at Dasal ng Fajr) At ang katotohanan,ang lahat ng Dasal na Obligado ay mabigat para sa mga Epokrito,Nagsabi Siya-Pagkataas-taas Niya:(( At kapag sila ay magsitindig para sa pagdarasal,sila ay tumitindig ng may katamaran) Talata[ An-Nisa:142] Ngunit ang Dasal na Eishah at Fajr,ang pinaka-mabigat (para sa kanila),ito ay dahil sa ang Dasal na Eishah ay nasa oras ng pagpapahinga at paghahanda sa pagtulog pagkatapos ng hirap at pagod sa araw na yaon,At ang Dasal na Fajr,dahil ito ay nasa pinaka magandang oras ng pagtulog,Kung-kaya`t naisaad sa pagtawag ng Azan ng Subh ang pagsasabi ng:(Ang Pagdarasal ay mas-mainam sa pagtulog)."kung nalalaman lamang nila ang napapa-loob sa dalawang ito" : Ibig sabihin ay ang Gantimpala at Kainaman na igagawad sa nagsasagawa ng Dasal ng Eishah at Fajr kasama ang Jamaah ng Muslim sa loob ng Masjid;Dahil ang gantimpala ay nasusukat sa Paghihirap."Darating kayo sa dalawang ito kahit na kayo ay gumagapang sa mga tuhod"Ibig sabihin ay:Tunay na sasadyain ninyo (sa pagpunta) ang mga Bahay ni Allah Pagkataas-taas Niya,Upang ganapin ang dalawang dasal na ito kasama ang Jamaah ng mga Muslim ,Kahit ang pamamaraan ng pagpunta sa dalawang ito ay gumagapang sa mga kamay at paa nila tulad ng paggapang ng bata gamit ang kamay niya at tuhod,ito`y dahil sa kahit pigilan sila ng pumipigil sa paglakad rito gamit ang mga paa nila,at hindi sila magsasayang, dahil sa kainaman ng pagpunta sa dalawang ito."tunay na ang unang linya ay kahalintulad ng linya ng mga Anghel," :Ang Unang Linya na sumusunod sa Imam na walang pagitan,At ang kahulugan: Na ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay ihinalintulad niya ang Unang Linya dahil sa lapit nito sa Imam na tulad ng Linya ng mga Anghel na Malalapit sa paglapit nila kay Allah-Kamahal-mahalan Siya at Kapita-pitagan,Kung nalalaman lamang ninyo kung ano ang kainaman na igagawad sa gumaganap ng Dasal sa Unang Linya,Magpapaligsahan kayo at mag-uunahan kayo sa pagkamit nito dahil sa pagtagumpay ng gantimpala.at ito ay naayon sa pagkasabi niya:Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-( Kung nalalaman lamang ng mga Tao ang anumang(gantimpala) sa pagtatawag at sa Unang Linya,pagkatapos ay wala na silang matagpuan maliban sa sila ay mag-unahan rito,tunay na mag-uunahan sila),"at ang dasal ng isang lalaki kasama ang isang lalaki ay mas mainam sa dasal niyang nag-iisa" ibig sabihin ay: ang dasal ng isang lalaking kasama ang isang lalaki,ay mas maraming gantimpala mula sa pagdarasal niya na nag-iisa,"At ang dasal niya kasama ang dalawang lalaki ay mas-mainam sa dasal niya kasama ang isang lalaki"ibig sabihin ay: Kung sila ay Tatlo.ito ay mas -mainam mula sa Dasal ng dalawang Tao,dahil sa dami ng bilang,"at sa bawat dami nito ay mas kaibig-ibig kay Allah,Pagkataas-taas Niya" Ibig sabihin ay: Sa bawat pagdami ng mga lipon,ito ay mas mainam kay Allah at Kaibig-ibig sa Kanya.At ito ay nagpapatunay sa kainaman ng Jamaah,Sapagkat ang dasal ng isang lalaki kasama ang isang lalaki ay mas-mainam mula sa pagdarasal niya na nag-iisa,at ang Dasal niya kasama ang dalawang lalaki ay mas-mainam mula sa Dasal niya kasama ang isang lalaki,At sa bawat pagdami (ng bilang),ito ay mas Kaibig-ibig kay Allah-Kamahal-mahalan Siya,at Kapita-pitagan.

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu Espanyol Ang Wikang Indonesiyano Uyghur Ang Wikang Pranses Ang Wikang Turko Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bosniyo Indian Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano Kurdish Portuges
Paglalahad ng mga salin
Ang karagdagan