Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Magdasal ka ng nakatindig,at kapag Hindi mo ito nakayanan, ay umupo ka,at kapag hindi mo ito nakayanan,ay sa paghiga
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nakita ko ang Sugo ng Allah -pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ay nagdadasal ng naka-parisukat.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nakasama ako sa Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Siya ay hindi nagdadagdag sa dalawang tindig ,sa kanyang paglalakbay At gayundin sina Abu Bakar,`Umar,at `Uthman
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay tinitipon niya sa paglalakbay ang ng dasal na Dhuhr at dasal na `Asr;kapag ito ay nasa gitna ng paglalakad,at tinitipon niya ang pagitan ng Dasal na Maghrib at `Eishah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
:Nagdasal ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa bahay niya na siya ay may sakit
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tinipon ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang pagitan ng Maghrib at `Eishah sa isang tipon,Bawat isa sa kanila ay may Iqamah,at hindi siya Nagluluwalhati sa pagitan nilang dalawa,at hindi rin sa pagtapos ng bawat isa sa kanilang dalawa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
(( Pinagsama ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang Maghrib at `Eishah sa pgsamang; Nagdasal siya ng Maghrib nang tatlong tindig,at ng `Eishah nang dalawang tindig,sa isang Iqamah lamang.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Magdasal ka sa Lupa kung kaya mo,at kung hindi bumaba ka ng pagpapababa,at gawin mong ang pagpapatirapa mo ay higit na mababa mula sa pagyuko mo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O Sugo ni Allah,muntik ng hindi ako makapagdasal ng Asr hanggang sa muntik ng lumubog ang araw,Nagsabi ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-: Sumpa sa Allah! Hindi ako nakapagdasal nito,Nagsabi siya: Tumayo kami at [pumunta sa] isang lambak,nagsagawa siya ng wudhu para sa pagdarasal at nagsagawa kaming dalawa ng wudhu sa kanya,Nagdasal siya ng Asr pagkatapos lumubog ng araw ,pagkatapos ay nagdasal siya pagkatapos nito ng Maghrib))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu