فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

په ولاړه لمونځ وکړه، که چیرته یې نشې کولای نو په ناسته یې وکړه او که یې نشې کولای نو په ملاسته یې وکړه.
عربي انګلیسي فرانسوي