උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

“ඔබ නැගිට සලාතය ඉටු කරන්න. නමුත් ඔබට නොහැකි නම් වාඩි වී ඉටු කරන්න. එයට ද නොහැකි නම් ඉල පැත්තට ඇළවී ඉටු කරන්න.” යැයි පැවසූහ
عربي ඉංග්‍රීසි උරුදු