ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

“నిలబడి ఆచరించు, అలా చేయలేకపోతే కూర్చుని ఆచరించు, అలా కూడా చేయలేకపోతే ఒకవైపునకు తిరిగి పడుకుని ఆచరించు”
عربي ఇంగ్లీషు ఉర్దూ