ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

నిలబడి నమాజు చదువు ఒకవేళ శక్తి లేకుంటే కూర్చుని నమాజు చదువు ఆ శక్తి కూడా ఒకవేళ లేకపోతే పడుకుని చదువు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్