Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

{Hãy đứng lễ nguyện Salah, nếu không thể đứng thì ngồi, nếu không thể thì lễ nguyện Salah trong tư thế nằm nghiêng một bên.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Trong lúc đang thực hiện lễ nguyện Ngươi hãy cúi đầu xuống cho Chán chạm xuống mặt đất nếu Ngươi có khả năng,còn nếu không có khả năng thì ngươi hãy làm điệu bộ bằng cách Ngươi hãy hạ đầu xuống Sujud thấp hơn nhiều so với Rukua
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Thưa Thiên Sứ của Allah, tôi đã chưa lễ nguyện Salah 'Asr khi mà mặt trời đã sắp lặn. Thiên Sứ của Allah nói: Thề bởi Allah, Ta cũng chưa lễ nguyện Salah 'Asr. Rồi chúng tôi đến But-haan, Người làm Wudu' và chúng tôi cũng làm Wudu', xong Người dâng lễ nguyện Salah 'Asr sau khi mặt trời đã lặn, rồi tiếp tục dâng lễ nguyện Salah Maghrib sau đó.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu