အမျိုးအစားခွဲများ

ဟဒီးဆ်တော်များစာရင်း

အသင်ရပ်၍ ဆွလာသ် ဆောက်တည်ပါ။ အကယ်၍ အသင်သည်( ရပ်၍ ဆွလာသ်ဆောက်တည်ရန်)မစွမ်းနိုင်လျှင် ထိုင်၍ ဆောက်တည်ပါ။ (ထိုင်၍ဆွလာသ်ဆောက်တည်ရန်) မစွမ်းနိုင်လျှင် လဲလျောင်း၍ ဆောက်တည်ပါ။
عربي အင်္ဂလိပ် အုရ်ဒူ