உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

நின்ற நிலையில் தொழுவீராக, அதற்கு முடியாவிட்டால் உட்கார்ந்த நிலையில், அதற்கும் முடியாவிட்டால் சாய்ந்த நிலையில் தொழுவாயாக.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு