ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

നീ നിന്നു കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുക. അതിന് നിനക്ക് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട്. അതിന് നിനക്ക് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ പാർശ്വത്തിലായി കൊണ്ട്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്