ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

നീ നിന്നു കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുക. അതിന് നിനക്ക് സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ട്. അതിനും സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ പാർശ്വങ്ങളിലായിക്കൊണ്ട്
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഉർദു