زیر شاخه ها

فهرست احادیث

ايستاده نماز بخوان، اگر نتوانستى نشسته، و اگر نتوانستى بر پهلو نماز بخوان.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم را دیدم که در حالت چهارزانو نماز می خواند.
عربي انگلیسی فرانسوی
همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم بودم که در سفر بیش از دو رکعت نمی خواند و ابوبکر و عمر و عثمان چنین عمل می کردند.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم در سفر نماز ظهر و عصر را با هم و نماز مغرب و عشا را با هم جمع می کرد و در یک وقت می خواند.
عربي انگلیسی فرانسوی
وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار بود، نشسته در خانه اش نماز خواند.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم دو نماز مغرب و عشاء را جمع نمود و برای هریک از آنها اقامه گفت و بین آنها و بعد از هریک از آنها نماز نخواند.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم میان نماز مغرب و عشاء جمع نمود، به این صورت که مغرب را سه رکعت و عشاء را دو رکعت با یک اقامه خواند.
عربي انگلیسی فرانسوی
بر زمین نماز بخوان اگر می توانی، وگرنه با اشاره نماز بخوان و سرت را در سجده پایین تر از رکوع قرار بده.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای رسول خدا، من نماز عصر را نزديك غروب آفتاب خواندم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: «به خدا سوگند، من هنوز نماز عصر را نخوانده ام». بعد از آن به بُطحان رفته، وضو گرفتيم. و رسول الله صلى الله عليه وسلم پس از غروب آفتاب، نخست نماز عصر و سپس نماز مغرب را خواند.
عربي انگلیسی فرانسوی