Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang limang dasal, ang Biyernes hanggang sa kasunod na Biyernes, at ang Ramaḍān hanggang sa kasunod na Ramaḍān ay mga panakip-sala para pagitan ng mga ito kapag iniwasan ang malalaking kasalanan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nagdasal ng dasal sa madaling-araw, siya ay nasa pangangalaga ni Allah. Hindi nga hihiling sa inyo si Allah ng anuman dahil sa pangangalaga Niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinanong ko ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-: Alin sa mga gawain ang kaibig-ibig para kay Allah? Nagsabi siya: Ang pagdarasal sa oras nito,Sinabi ko: Pagkatapos ay ano? Nagsabi siya: Ang pagiging mabuti sa mga magulang
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pinangakuan ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa Pagtindig ng Pagdarasal,at Pagbibigay ng Zakah [Kawang-gawa],at pangangaral sa bawat Muslim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinanong ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, kung aling pagdarasal ang pinakamainam? Nagsabi siya: Ang matagal ang pagtayo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kailangang magsagawa ka ng maraming pagpapatirapa sapagkat tunay na ikaw, sa tuwing magpapatirapa ka kay Allāh ng isang patirapa, ay mag-aangat si Allāh dahil doon ng isang antas at magbabagsak Siya mula sa iyo ng isang kasalanan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang [laging] nagdarasal sa dalawang malamig na oras ay papasok sa Paraiso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang katulad ng limang beses na salah ay katulad ng malaking sapa na umaagos sa harap ng pintuan ng isa sa inyo at maliligo siya dito sa bawat araw ng limang beses.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi makakapasok ng Impyerno ang isa sa inyo na nagdasal bago sumikat ang araw at bago lumubog ito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Naway punuin ni Allah ang mga libingan nila at mga bahay nila ng Apoy,Tulad ng Pang-aabala nila sa amin sa Pagdarasal sa Kalagitnaan [Ng Araw] hanggang sa lumubig ang Araw
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses