زیر شاخه ها

فهرست احادیث

سنگين ترين نماز براى منافقان: نماز عشاء و نماز صبح است، و اگر مى دانستند چه پاداشى دارند اگر هم با خزيدن مى بود براى ادای آنها به مسجد مى آمدند، و به تأكيد خواستم كه امر كنم تا نماز برپا شود، سپس به يكى از مردان امر كنم مردم را امامت دهد، سپس همراه با مردانى كه بسته هايى از هيزم به همراه دارند، به سوى اقوامى بروم كه براى نماز جماعت حاضر نمى شوند، تا خانه هايشان را با آتش بسوزانم.
عربي انگلیسی فرانسوی
نمازهاى پنجگانه، جمعه تا جمعه، و رمضان تا رمضان باعث بخشش گناهان انجام شده در بين آنها مى شود، اگر از گناهان بزرگ دورى شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس نماز صبح را بخواند، در پناه و حمايتِ الله است؛ پس مواظب باشيد که الله درباره ی عهد و پيمان خويش با چنين بنده ای، چيزی از شما مطالبه نکند.
عربي انگلیسی فرانسوی
محدود کردن اعمال به فرایض
عربي انگلیسی اسپانیایی
پاکی نیمی از ایمان است
عربي انگلیسی اسپانیایی
از رسول الله صلى الله عليه وسلم پرسيدم: الله متعال کدامین عمل را بیشتر دوست دارد؟ فرمود: «نمازِ سرِ وقت». گفتم: سپس کدام عمل؟ فرمود: «نيکی به پدر و مادر».
عربي انگلیسی فرانسوی
با رسول الله صلى الله عليه وسلم بر اقامه ی نماز، پرداخت زکات و خيرخواهی برای هر مسلمان بيعت کردم.
عربي انگلیسی فرانسوی
از رسول الله صلى الله عليه وسلم پرسيده شد: برترین نماز کدام است؟ فرمود: «نمازی که قيامش طولانی باشد».
عربي انگلیسی فرانسوی
زياد سجده کن؛ زيرا الله متعال به ازای هر سجده ای که برای او به جای می آوری، يک درجه مقام تو را بالا می برد و يکی از گناهانت را از تو می زدايد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس نماز صبح و عصر را بخواند، وارد بهشت می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
مثالِ نمازهای پنجگانه مانند رودخانه ی پُرآبی است که در مقابل خانه ی هريک از شما جاری است و او روزانه پنج بار خود را در آن می شويد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس پيش از طلوع خورشيد و قبل از غروبِ آن نماز بگزارد، وارد آتشِ (دوزخ) نمی شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر مسلمانی که وقت نماز فرض فرا رسد و وضوی درست و کاملی بگيرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله خانه ها و قبرهای شان را پُر از آتش بگرداند که ما را از نماز عصر بازداشتند تا اینکه خورشید غروب کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس نماز صبح را بخواند، در پناه و حمايتِ الله است.
عربي انگلیسی فرانسوی