عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت». وفي رواية: «وقل هو الله أحد».
[صحيح] - [رواه النسائي، والرواية الأخرى أخرجها الطبراني]
المزيــد ...

Ayon kay Abe Umāmah, malugod si Allah sa kanya-.nagsabi ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((ang sinuman ang bumasa ng Ayat Al-Kursiy, sa likod ng bawat dasal na obligado,walang makakapagpigil sa kanya sa pagpasok sa paraiso liban kapag siya ay namatay)) at sa isang salaysay:(( at ang : (( Ipagbadya [O Muhammad] Siya si Allah,Ang Nag-iisa))
[Tumpak] - [Isinalaysay ito ni Imām Aṭ-Ṭabrānīy - Isinaysay ito ni Imām An-Nasā’īy]

Ang pagpapaliwanag

Ipinahayag sa maluwalhating Hadith ang kainaman ng pagbasa sa Ayat Al-Kursiy at ito ay mattagpuan sa Surat Al-Baqarah : {Si Allah! wala ng iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya,Ang may walang-hanggang buhay,ang may walang-hanggang kapangyarihan,Ang antok at pagkaidlip ay hindi maaaring makapanaig sa Kanya,Siya ang nag-aangkin ng lahat ng bagay sa mga kalangitan at kalupaan,Sino kaya baga ang makakapamagitan sa Kanya malibang Kanyang pahintulutan?Talastas Niya kung ano ang nangyayari sa Kanyang mga nilikha sa mundong ito,sa kanilang harapan at sa kanilang likuran,[at ang kanilang kasasapitan sa kabilang-buhay]. At sila ay hindi makakapagtamo ng anuman sa Kanyang karunungan maliban sa Kanyang naisin,Ang Kanyang Kursi [Luklukan], ay sumasaklaw sa kalangitan at kalupaan,at Siya ay hindi napapagal sa pagbabantay at pagpapanatili sa kanila [mga kalangitan at kalupaan], At Siya ay Kataas-taasan,Ang Pinakadakila} [Al-Baqarah:255] sa likod ng bawat pagdarasal,At ang kainaman nito ay ang pagpasok sa paraiso,o Ang pagpasok sa paraiso ay magaganap kahit na mamatay siya sa yaong oras

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano الهندية الكردية الهوسا البرتغالية
Paglalahad ng mga salin
Ang karagdagan