Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Walang isasagawang dasal kapag nakalatag ang pagkain,at gayunding wala[ isasagawang dasal] kapag siya ay nagpipigil sa dalawang marumi
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Abe Hurayrah-malugod si Allah sa kanya-ay nagsabi; (( Ipinagbawal ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na magdasal ang isang lalaki na nakalagay ang mga kamay nito sa kanyang baiwang)) Saheh Al-Bukharie
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang isa sa inyo,kapag tumindig sa pagdarasal niya,tunay na nananalangin siya sa Panginoon niya,At tunay na ang Panginoon niya ay nasa pagitan niya at pagitan ng Qiblah,Kaya huwag magdura ang isa sa inyo sa harap ng Qiblah niya,ngunit sa kanyang bandang kaliwa o sa ilalim ng dalawang paa niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ano ang tungkol sa mga taong itinataas nila ang mga paningin nila sa kalangitan sa pagdarasal nila,Naging matindi ang pagsabi niya sa mga ito,Hanggang sa nagsabi siya: Tunay na titigilan nila ito at kung hindi ay tunay na dudukutin [ni Allah] ang mga paningin nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na si `Aishah ay namumunghi na ilagay ang kamay niya sa baywang niya, At sinasabi niya na ang mga Hudyo ay ginagawa ito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinanong ang Sugo ni Allag-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-tungkol sa Paglilingon sa [oras ng] Pagdarasal? Nagsabi siya: Ito ay pagnanakaw,Pagnanakaw ito ni Satanas mula sa dasal ng alipin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagbubungad sa pagdarasal ng Pagdadakila [kay Allah],At pagbabasa ng Ang lahat ng Kaluwalhatian at Pagpupuri ay kay Allah,Ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang,At kapag siya ay yumuko, hindi niya [masyadong] itinataas ang ulo niya at hindi niya [masyadong] ibinababa ito,ngunit sa pagitan nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang dalawang beses na pagdarasal ng Witr sa isang gabi.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan ang Salah na ito ay hindi maaari sa kanya ang anuman mula sa salita ng tao, sa pagkat katotohanan siya ay isang Tasbeeh at Takbeer at pagbabasa ng Qur'an
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag tumindig ang isa sa inyo sa pagdarasal,tunay na ang Habag ay humaharap sa kanya,kaya huwag siyang magpunas ng maliliit na bato
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses