உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

உணவு தயாராக இருக்கும் போதும் சிறுநீர் மற்றும் மலத்தை அடக்கிக்கொண்டும் தொழுவது கூடாது.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு உருது