فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

د خوراک په شتون کې لمونځ نه صحیح کیږي، همدا رنګه کله چې قضای حاجت ورټینګ وي.
عربي انګلیسي فرانسوي