ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

ഭക്ഷണം സന്നിഹിതമായാൽ നിസ്കാരമില്ല. മലമൂത്ര വിസർജ്ജനം ആവശ്യമായി വന്നാലും നിസ്കാരമില്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്