Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Huwag kayong magsalah patungo sa mga Quboor (puntod), at huwag kayong uupo sa kanila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ay nagpahuli ng pagdarasal ng Eishah sa malalim na gabi.Lumabas si `Umar,Sinabi niya: Ang pagdarasal o Sugo ni Allah,Tulog na ang mga kababaihan at mga bata.Lumabas siya at ang ulo niya ay pumapatak [ng tubig] Sinabi niyang: Kung hindi ko lamang mapapahirapan ang aking Nasyon-o sa mga tao-Ipinag-utos ko sa kanila ang pagdarasal na ito sa ganitong oras
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi tinaanggap ni Allah ang dasal ng [babaing dinadatnan ng] regla,maliban sa pagsuot ng belo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi magdadasal ang isa sa inyo sa isang damit na hindi natatakpan nang anumang bagay ang dalawang balikat niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay nagdarasal sa sinasakyan niya kahit saan ito nakaharap,at kapag inibig niya ang obligadong dasal,bumababa siya at humaharap sa Qiblah.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
-Na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Kapag siya ay naglakbay,at iniibig niyang magdasal ng kusang-loob,Humaharap siya gamit ang kamelyo niya sa Qiblah,Magdadakila siya sa Allah,Pagkatapos ay magdadasal siya kung saan nakaharap ang sinakyan niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang lupa na lahat-lahat niya ay Masjid (Simbahan o lugar na pagpapatirapaan) maliban sa sementeryo (puntod) at palikuran
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Habang ang mga tao ay nasa Quba`sa dasal na madaling-araw (Subh) ay dumating sa kanila ang Ayah,nagsabi siya: Na ang propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan,ay ibinaba sa kanya noong gabi ang Qur-an,at ipinag-utos sa kanya ang pagharap sa Qiblah,at humarap sila rito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Pumasok ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa Ka`bah,kasama sina Usamah bin Zaid,Bilal,`Uthman bin Talhah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagdarasal ng Dhuhr sa katindian ng init ng araw,at ng `Asr, na ang araw ay napakaliwanag,at ng Maghrib, kapag ito ay lumubog
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay nagdarasal ng Al-Fajr,sumasama sa kanya ang mga mananampalataya mula sa mga kababaihan,nakabalot sa mga damit [ na may ibat-ibang kulay],pagkatapos ay umuuwi sila sa kanilang mga bahay,na walang nakakakilala sa kanila dahil sa dilim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
(( Ako ay natutulog sa harapan ng Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-habang ang paa ko ay nasa Qiblah [pinagpapatirapaan] niya,Kapag nagpatirapa siya ay kinakalabit niya ako,kaya hinihila ko ang paa ko,At kapag tumayo siya ay pinapahaba ko ito,at ang mga bahay sa oras na yaon ay walang mga ilaw
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang oras ng Dhuhr,kapag lumihis ang araw at ang anino ng lalaki ay kasin-laki nito,na hindi dumarating sa oras ng Asr,at ang oras ng Asr,kapag hindi pa naninilaw ang kalangitan,at ang oras sa dasal ng Maghrib; bago sumapit ang takip-silim,at ang oras sa Dasal ng 'Eishah,hanggang sa hating-gabi ng kalagitnaan nito,at ang oras ng Dasal ng Subh,mula sa pagsikat ng Bukang-liwayway,bago sumikat ang araw,at kapag sumikat ang araw,pigilan ang pagdarasal,dahil ito (ang araw) at sumisikat sa pagitan ng dalawang sungay ni Satanas
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kami ay nag-aalay ng dasal na Al-Maghrib kasama ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-aalis ang isa sa amin,at tunay na nakikita sa mga parte ng palaso niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang umabot mula sa dasal na Subh ng isang tindig bago sumikat ang araw,ay tunay na inabutan niya ang dasal na Subh,at sinuman ang umabot ng isang tindig mula sa dasal na Asr bago lumubog ang araw,ay tunay na inabutan niya ang dasal na Asr
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Bukang liwayway ay may dalawang uri,Ang Bukang liwayway na hinahalintulad sa buntot ng lobo,at hindi ipinapahintulot ang pagdarasal rito,at hindi ipinagbabawal ang pagkain,at ang yaong [unti-unting] nawawala na pahaba sa kalangitan,tunay na ipinapahintulot dito ang pagdarasal at ipinagbabawal ang pagkain.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kasama namin ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at panglagaan-sa paglalakbay sa gabing madilim,hindi namin alam kung saan ang Qiblah,kaya nagdasal ang bawat kalalakihan sa amin ayon sa pagharap niya,at nang kami ay kina-umagahan,binanggit namin ito sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Ibinaba ang:{ Kahit saan mang dako na humarap kayo,ay nandoroon ang Mukha ni Allah}
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang pagitan ng Silangan at Kanluran ay Qiblah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag dumating ang isa sa inyo sa Masjid ay tumingin siya,Kapag nakita niya sa dalawang sapatos niya ang dumi o nakakapinsala,Punasan niya ito,at magdasal siya gamit ang mga ito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag naihanda ang hapunan,simulan ninyo ito bago kayo magdasal na dasal na Maghrib,at huwag kayong magmadali sa inyong (pagkain ng) hapunan))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O Sugo ni Allah,muntik ng hindi ako makapagdasal ng Asr hanggang sa muntik ng lumubog ang araw,Nagsabi ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-: Sumpa sa Allah! Hindi ako nakapagdasal nito,Nagsabi siya: Tumayo kami at [pumunta sa] isang lambak,nagsagawa siya ng wudhu para sa pagdarasal at nagsagawa kaming dalawa ng wudhu sa kanya,Nagdasal siya ng Asr pagkatapos lumubog ng araw ,pagkatapos ay nagdasal siya pagkatapos nito ng Maghrib))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ayon kay Azzuhrī nagsabi siya: Ipinahayag sa akin ni 'Urwah bin Al-Zubayr,Na si 'Āishah na asawa ng Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Ay nagsabi: Ipinagpahuli ng Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan sa isang gabi mula sa mga gabi ang pagdarasal ng Eishah,At siya ang may kagustuhan sa pagpapahuli,Hindi lumabas ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan hanggang sa sinabi ni 'Umar bin Al-Khattāb:Nakatulog ang mga kababaihan at ang mga bata [At sa isang salaysay: hanggang sa nakalipas ang buong gabi],Lumabas ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan,nagsabi siya sa mga Tao sa Masjid nang siya ay lumabas sa kanila:(( Walang magpapahintay sa kanya na isa mula sa mga Nanahanan sa kalupaan maliban sa inyo)) at sa isang salaysay:((Katotohanang ito ay oras niya,Kung hindi lang ako makakapagpahirap sa Ummah ko)) at sa isang salaysay:((Kung hindi Lang ako makakapagpahirap sa Ummah ko)) at ito ay bago pa lumaganap ang Islam sa mga Tao.Nagsabi si Ibnu Shehāb: At binanggit sa akin:Na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan ay nagsabi: Hindi nararapat sa inyo na ipag-pawalang bahala ninyo Ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at ito sa oras ng tumawag si `Umar bin Al-Khattab.Saheh Muslim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ipasok ninyo ang dasal sa oras nang Subh na may katiyakan,Sapagkat ito ay may pinaka dakilang gantimpala sa inyo,O pinaka dakilang gantimpala
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ayon kay Saed bin Al-Harith.Nagsabi siya:Tinanong namin si Jaber bin Abdullah mula sa pagdarasal ng isang damit? Lumabas ako kasama ang propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan,sa ilang lakad nito,dumating ako isang gabi dahil sa ilang kailangan ko,nadatnan ko siya nagdarasal,at ako ay may isang damit lang,pinagkasya ko ito at nagdasal ako sa tabi niya,At nang matapos nagsabi siya:Anu ang sadya mo O Jaber? ipinaalam ko sa kanya ang kailangan ko,at nang matapos ako ay nagsabi siya:Anu ba ang pinagkakasya mo na nakita ko?-ito ay damit-ibig sabihin ay mahigpit-Nagsabi siya:(kung ito ay maluwag isuot ito sa buong katawan,at kung ito ay mahigpit,gawin itong sarong).Al-Bukharie At sa kay Muslim:Kung ito ay maluwag ay salungatin ang pagitan ng dulo,at kapag ito ay mahigpit,ay higpitan ito sa baywang mo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Hindi magdadasal ang isa sa inyo [gamit ang] isang damit na hindi natatakpan nang anumang bagay ang balikat niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu