فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

د قبرونو لورې ته لمونځ مه کوئ، او مه پرې کینئ.
عربي انګلیسي فرانسوي