Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Tinanong si Anas bin Malik: Kung ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at panagalagaan- ba ay nagdadasal gamit ang tsinilas nito? Nagsabi siya: Oo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag nagdasal ang isa sa inyo sa isang bagay,ay magharang ito sa mga Tao at kapag ninais ng isa na dumaan sa harapan nito,ay hadlangan niya ito,at kapag siya ay nagtanggi,makipaglaban siya rito sapagkat siya ay si Satanas
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tanggalin mo sa atin ang manipis na damit mong ito.Sapagkat nanatili ang itsura nito na nakikita ko sa pagdarasal ko
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang paghihikab sa pagdarasal ay mula kay Satanas,kapag naghikab ang isa sa inyo pigilan niya ito sa abot ng kanyang makakaya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag tumindi ang init [ng araw],hintayin ninyo itong lumamig sa pagsasagawa ng Dasal,Dahil ang matinding init [ng araw] ay mula sa nagbubugang [apoy] sa Impiyerno.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Siniyasat ko ang pagdarasal kasama ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Natagpuan ko na ang pagtindig niya,pagyuko niya,ang pagtuwid niya mula sa pagyuko niya,ang pagpapatirapa niya,ang pag-upo niya sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa niya,ang pagpapatirapa niya,at ang pag-upo niya sa pagitan ng pagsasagawa ng Taslem at pag-alis: ito ay magkakatulad
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
(( Kung alam lamang ng dumadaan sa harapan ng nagdadasal kung ano ang kanyang magiging kasalanan? Ang pagtitindig niya ng Apatnapo ay maskaibig-ibig para sa kanya, mula sa pagdaan sa harapan niya)) Nagsabi si Abu Annadhri: Hindi ko alam: Nagsabi siya: Apatnput-araw -Buwan-o Taon
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ayon kay Mūsa bin Talhah,buhat sa ama niya,Nagsabi siya: Kami at nagdadasal habang ang mga hayop ay dumadaan sa harapan namin,Binanggit namin ito sa Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Nagsabi siya:(( Tulad ng Siyahan na mailalagay sa harapan ng isa sa inyo,pagtapos ay walang makakapinsala rito, sa anumang dadaan sa harapan nito))Saheh Muslim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ayon kay Sabrah Bin Ma`bad Al-Juhanie, malugod si Allah sa kanya.-Buhat sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Nagsabi siya:(( Kapag nagdasal ang isa sa inyo,Gumawa ito ng pangharang sa pinagdarasalan niya kahit sa pamamagitan ng palaso)) Musnad ni Imam Ahmad
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ayon kay Abe Zarr,nagsabi siya: Sinabi :sinabi ng sugo ni Allah pagpalain siya ni ALLAH at pangangalagaan, Kapag tumindig ang isa sa inyo na magdarasal,katotohanan na magharang ito,kung sa pagitan ng kamay nito ay tulad ng siyahan,at kung wala sa pagitan ng kamay nito na tulad ng siyahan,Tunay na hahayaan niya na maputol ang pagadadasal nito ng Asno at Babae,at Itim na Aso,Nagtanong siya:O Aba Zarr, Ano ang kaibahan ng Aso na itim,sa aso na pula o sa aso na dilaw? Nagsabi siya: Oh anak ng kapatid ko,Nagtanong ako sa Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangangalagaan,kahalintulad ng tanong mo sa akin, at nagsabi siya: (Ang aso na itim ay Satanas) Saheh Muslim, at sa isang salaysay(( pinutol ang pagdadasal nito ng Babaing may regla at Aso)) Sunan Abe Dawud
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Dalhin ninyo ang damit kong ito kay Abe Jahm at dalhin ninyo sa akin ang makapal na damit ni Abe Jahm,sapagkat nakaabala ito sa akin kanina sa aking pagdarasal
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O Sangkatauhan,Tunay na wala ng natira sa mga magagandang bagay ng Propeta maliban sa magandang panaginip,na nakikita ng Muslim,o ipinapakita sa kanya,Hindi ba`t ipinagbawal sa akin na basahin ang Qur-an habang ako ay nakayuko o nakapagpatirapa,Kapag sa pagyuko,ay dakilain ninyo rito ang Panginoon-Kamahal-mahalan Siya at Kapita-pitagan,At sa pagpapatirapa,magsumikap kayo sa pananalangin at isipin na tatanggapin ito sa inyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kung alam lamang ng dumadaan sa harapan ng nagdadasal kung ano ang kanyang magiging kasalanan? Ang pagtindig niya sa Apatnapo ay maskaibig-ibig para sa kanya, mula sa pagdaan sa harapan niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kapag nagdasal ang isa sa inyo sa isang bagay,na ginawa nitong pangharang sa mga Tao, at nagnais ang isa [sa kanila] na tumawid sa harapan niya,Itulak niya ito,at kapag siya ay nagtanggi,makipaglaban siya rito sapagkat siya ay si Satanas
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu