Talaan ng mga ḥadīth

Huwag mag-alipusta sa mga patay;sapagkat tunay na sila ay humantong sa mga naitambad nila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
hindi mo pa napag-alam na ang Islam ay binubura nito ang anumang nauna rito [na masamang gawain],ang paglikas ay binubura nito ang anumang nauna rito [na masamang gawain],ang hajj ay binubura nito ang anumang nauna rito [na masamang gawain],?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay walang pananagutan mula sa mga taong tumataghoy [kapag dumating sa kanya ang pagsubok],Nag-aahit [ng kanyang buhok sa oras ng pangamba] at Bumubutas [ng kanyang damit o bulsa kapag napoot sa itinakda sa kanya ni Allah]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sinuman ang magsaksi ng ililibing hanggang sa maipanalangin ito,mapapa sa kanya ang Qiraat (malaking gantimpala),at sinuman ang magsaksi nito hanggang sa ma-ilibing,mapapasakanya ang dalawang Qiraat (malaking gantimpala),Sinabi sa kanya; anu ang dalawang Qiraat? Sinabi niya;Katulad ng dalawang malaking bundok.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ayon kay Anas malugod si Allah sa kanya-Nagsabi siya:Dumaan sila sa isang ililibing,pinuri nila ito ng maganda,Nagsabi ang propeta -pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((karapat-dapat)),pagkatapos ay dumaan sa kanila ang isa pa,pinuri nila ito ng masama,Nagsabi ang propeta -pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((karapat-dapat)).Nagsabi si Umar malugod si Allah sa kanya: Anu ang karapat-dapat?Nagsabi siya:(( Itong pinuri ninyo ng maganda,karapat-dapat sa kanya ang Paraiso,itong pinuri ninyo ng masama,karapat-dapat sa kanya ang Impyerno,kayo ay mga saksi ni Allah sa lupa)) Pinag-kaisahan sa katumpakan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanan ang Ummah (nasyon) na ito ay lilitisin siya sa loob ng kanyang puntod, at kapag hindi lang sila ay nakalibing na, tiyak na hiniling ko na sa Allah na iparirinig Niya sa inyo ang paghihirap sa loob ng puntod na aking narinig mula sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Pumasok sa amin ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa oras nang pagpanaw ng anak niya[babae],Nagsabi siya:Hugasan niyo siya ng tatlong beses o limang beses,o higit pa rito-kung sa tingin ninyong ito [ay kinakailangan]-gamit ng tubig at Sidr [puno ng Nabaq,at gawin ninyo sa pinakahuli nito ay ang pabango,o kaunting pabango-at kapag natapos kayo-ibigay paalam ninyo ito sa akin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Madaliin ninyo ang patay,sapagkat kung ito ay mabuti,ito ay kabutihan na inuuna ninyo para sa kanya,at kung ito ay maliban dito;ito ay masama na ilalagay ninyo sa mga leeg ninyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Pinagbawalan kami na sumama sa paglilibing, at hindi ito inoobliga sa amin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kay Allah ang kinuha Niya at Kanya ang ipinagkaloob Niya.At ang lahat ng bagay sa Kanya ay may takdang panahon,magtiis ka at humiling sa gantimpala ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang pagtitimpi ay sa unang pagsubok
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Na ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at nagdasal sa Najāshi (Hari ng Habasha), at Ako at nasa ikalawang Linya o ikatlo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Allāhumma ­ghfir liḥayyinā wa mayyitinā, wa shāhidinā wa ghā’ibinā, wa saghīrinā wa kabīrinā, wa dhakarinā wa unthānā. Allāhumma man aḥyaytahu minnā fa’aḥyihi `ala ­l’islām, wa man tawaffaytahu minnā fatawwaffahu `ala ­l’īmān. Allāhumma lā taḥrimnā ajrahu, wa lā tuḍillanā ba`dah. (O Allāh, patawarin Mo ang nabubuhay pa sa amin at ang namatay na sa amin, ang naririto ngayon sa amin at ang wala ngayon sa amin, ang bata sa amin at ang matanda sa amin, ang lalaki sa amin at ang babae sa amin. O Allāh, ang hinayaan Mo pang mabuhay sa amin ay pamuhayin Mo siya sa Islām at ang sinumang babawian Mo sa amin ng buhay ay bawian Mo ng buhay na nasa pananampalataya. O Allāh, huwag Mong ipagkait sa amin ang kabayaran [sa pagtitiis] para sa kanya at huwag Mo kaming ipaligaw ngayong wala na siya.)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
O Allah, tunay na si Polano na anak ni Polano ay nasa pangangalaga Mo at hangganan ng kinaroroonan Mo, kaya ipagsanggalang Mo siya sa pagsubok sa libingan at sa pagdurusa sa Impiyerno yamang Ikaw ay karapat-dapat sa katapatan at papuri. O Allah, magpatawad Ka sa kanya at maaawa Ka sa kanya; tunay na Ikaw ang Mapagpatawad at ang Maawain.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang mata ay lumuluha at ang puso ay nalulungkot. Hindi tayo nagsasabi malibang ang kinululugdan ng Panginoon. Tunay na kami, o Ibrāhīm, dahil sa pakikipaghiwalay sa iyo, ay talagang mga nalulungkot
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Nakapagdasal ako sa likod ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa isang babae namatay dahil sa kanyang panganganak;Tumayo siya gitna nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay [binalot sa sapot] sa mga damit na puti na nagmula pa sa Yaman,wala rito ang sando at wala rin ang turban
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ipinahayag ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang kamatayan ng Najashi sa araw ng kamatayan nito,Lumabas siya sa kanila sa pinagdadasalan,Nagsagawa ng linya sa kanila, at Nagsagawa siya ng Takbir [Allah Akbar] ng Apat na beses
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sinumang nagpaligo ng isang patay at ikinubli niya ang kapintasan nito, patatawarin siya ni Allah nang apatnapung ulit.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang sinumang umibig sa pakikipagtagpo kay Allah, iibigin ni Allah ang pagkikipagtagpo sa kanya. Ang sinumang nasuklam sa pakikipagtagpo kay Allah, kasusuklaman ni Allah ang pakikipagtagpo sa kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
At ayon kay Abe Al-Aswad,nagsabi siya:Dumating ako sa Madinah,umupo ako kay Umar bin Al-Khattab-malugod si Allah sa kanya-at dumaan sa kanila ang ililibing,at pinuri nila ang may-ari nito ng kabutihan,Nagsabi si Umar:Nararapat.Pagkatapos ay dumaan ang iba pa,at pinuri nila ang may-ari nito ng kabutihan,Nagsabi si Umar:Nararapat.Pagkatapos ay dumaan ang ikatlo,at pinuri nila ang may-ari nito ng kasamaan,Nagsabi si Umar:Nararapat.Nagsabi si Abu Al-Aswad,Nagsabi ako:At ano ang nararapat,O pinuno ng mga mananampalataya? Nagsabi siya:Sinabi ko ang tulad ng sinabi ng propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((Kahit sinong muslim na magsasaksi sa kanya ang apat sa kabutihan,papapasukin Siya ni Allah sa Paraiso.)) Nagsabi kami: At kung tatlo? Nagsabi siya:(( at ang tatlo)),Nagsabi kami: At kung dalawa?Nagsabi siya:(( at ang dalawa)),Pagkatapos ay hindi na namin siya tinanong,kapag isa.Isinaysay ito ni Imam Al-Bukharie
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Katotohanan si 'Abdullah bin Abe Awfa-malugod si Allah sa kanya-Katotohanang nagsagawa siya ng Takbir sa yumaong anak niya nang apat na Takbir,tumayo siya matapos Ang pang-apat (na takbir)na kasing-tagal nang pagitan ng dalawang Takbir,humihingi ng kapatawaran sa kanya at ipinapanalangin niya.Pagkatapos ay sinabi niya:Ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay ganyan ang kanyang ginagawa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Walang taong namamatay na tatayo ang mga nagsisi-iyakan sa kanya at sinasabing: O bundok namin, O sandigan namin! O ang mga tulad pa nito, maliban sa itatalaga sa kanya ang dalawang Anghel na magtutulak sa [dibdib] kanya: Ikaw ba ay ganyan?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Kabilang sa Pinapapanindigan sa amin ng Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Sa mga kabutihan napinapapanindigan niya sa amin (mula sa binitawan naming pangako) Na hindi namin siya susuwain rito ay: Ang hindi kami susugat sa mukha,at hindi kami magsasabi ng Kasawian,at hindi kami pupunit ng Damit, at Ang hindi kami sasabunot ng buhok
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Sabihin mong;Sumainyo nawa ang kapayapaan sa mga naninirahan ng libingan na ito,mula sa mga naniniwalang Mu'min at Muslim at,Pagpalain nawa ni Allah ang mga nauna sa atin at ang pinaka-huli sa atin at katotohanan Kami sa kapahintulutan ni Allah ay susunod sa inyo))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Huwag na kayong umiyak sa kapatid matapos ang araw na ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ayon kay An-nu'man Bin Basheer Malugod si Allah sa kanilang dalawa-Nagsabi siya:Nawalan ng malay si `Abdullah bin Rawahah-kaya`t ang kapatid nito ay umiyak at nagsasabi: O Bundok;O ganito O ganito;binabanggit nito sa kanya [ang mga magagandang katangian] Nagsabi siya nang siyay`y nagkamalay;Wala kang nasabing anumang bagay liban sa sinabi sa akin na ikaw ay ganoon din?!Isinaysay ito ni Imam Al-Bukhari
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Isinusumpa ni Allah ang mga Hudyo at Kristiyano,ginawa nilang Masjid ang mga libingan ng mga Propeta nila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu