Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Na ang Propeta pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at nagdasal sa Najāshi (Hari ng Habasha), at Ako at nasa ikalawang Linya o ikatlo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Allāhumma ­ghfir liḥayyinā wa mayyitinā, wa shāhidinā wa ghā’ibinā, wa saghīrinā wa kabīrinā, wa dhakarinā wa unthānā. Allāhumma man aḥyaytahu minnā fa’aḥyihi `ala ­l’islām, wa man tawaffaytahu minnā fatawwaffahu `ala ­l’īmān. Allāhumma lā taḥrimnā ajrahu, wa lā tuḍillanā ba`dah. (O Allāh, patawarin Mo ang nabubuhay pa sa amin at ang namatay na sa amin, ang naririto ngayon sa amin at ang wala ngayon sa amin, ang bata sa amin at ang matanda sa amin, ang lalaki sa amin at ang babae sa amin. O Allāh, ang hinayaan Mo pang mabuhay sa amin ay pamuhayin Mo siya sa Islām at ang sinumang babawian Mo sa amin ng buhay ay bawian Mo ng buhay na nasa pananampalataya. O Allāh, huwag Mong ipagkait sa amin ang kabayaran [sa pagtitiis] para sa kanya at huwag Mo kaming ipaligaw ngayong wala na siya.)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah, tunay na si Polano na anak ni Polano ay nasa pangangalaga Mo at hangganan ng kinaroroonan Mo, kaya ipagsanggalang Mo siya sa pagsubok sa libingan at sa pagdurusa sa Impiyerno yamang Ikaw ay karapat-dapat sa katapatan at papuri. O Allah, magpatawad Ka sa kanya at maaawa Ka sa kanya; tunay na Ikaw ang Mapagpatawad at ang Maawain.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakapagdasal ako sa likod ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa isang babae namatay dahil sa kanyang panganganak;Tumayo siya gitna nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ipinahayag ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang kamatayan ng Najashi sa araw ng kamatayan nito,Lumabas siya sa kanila sa pinagdadasalan,Nagsagawa ng linya sa kanila, at Nagsagawa siya ng Takbir [Allah Akbar] ng Apat na beses
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan si 'Abdullah bin Abe Awfa-malugod si Allah sa kanya-Katotohanang nagsagawa siya ng Takbir sa yumaong anak niya nang apat na Takbir,tumayo siya matapos Ang pang-apat (na takbir)na kasing-tagal nang pagitan ng dalawang Takbir,humihingi ng kapatawaran sa kanya at ipinapanalangin niya.Pagkatapos ay sinabi niya:Ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay ganyan ang kanyang ginagawa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses