Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Huwag mag-alipusta sa mga patay;sapagkat tunay na sila ay humantong sa mga naitambad nila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay walang pananagutan mula sa mga taong tumataghoy [kapag dumating sa kanya ang pagsubok],Nag-aahit [ng kanyang buhok sa oras ng pangamba] at Bumubutas [ng kanyang damit o bulsa kapag napoot sa itinakda sa kanya ni Allah]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Anas malugod si Allah sa kanya-Nagsabi siya:Dumaan sila sa isang ililibing,pinuri nila ito ng maganda,Nagsabi ang propeta -pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((karapat-dapat)),pagkatapos ay dumaan sa kanila ang isa pa,pinuri nila ito ng masama,Nagsabi ang propeta -pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((karapat-dapat)).Nagsabi si Umar malugod si Allah sa kanya: Anu ang karapat-dapat?Nagsabi siya:(( Itong pinuri ninyo ng maganda,karapat-dapat sa kanya ang Paraiso,itong pinuri ninyo ng masama,karapat-dapat sa kanya ang Impyerno,kayo ay mga saksi ni Allah sa lupa)) Pinag-kaisahan sa katumpakan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kay Allah ang kinuha Niya at Kanya ang ipinagkaloob Niya.At ang lahat ng bagay sa Kanya ay may takdang panahon,magtiis ka at humiling sa gantimpala ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang pagtitimpi ay sa unang pagsubok
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang umibig sa pakikipagtagpo kay Allah, iibigin ni Allah ang pagkikipagtagpo sa kanya. Ang sinumang nasuklam sa pakikipagtagpo kay Allah, kasusuklaman ni Allah ang pakikipagtagpo sa kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
At ayon kay Abe Al-Aswad,nagsabi siya:Dumating ako sa Madinah,umupo ako kay Umar bin Al-Khattab-malugod si Allah sa kanya-at dumaan sa kanila ang ililibing,at pinuri nila ang may-ari nito ng kabutihan,Nagsabi si Umar:Nararapat.Pagkatapos ay dumaan ang iba pa,at pinuri nila ang may-ari nito ng kabutihan,Nagsabi si Umar:Nararapat.Pagkatapos ay dumaan ang ikatlo,at pinuri nila ang may-ari nito ng kasamaan,Nagsabi si Umar:Nararapat.Nagsabi si Abu Al-Aswad,Nagsabi ako:At ano ang nararapat,O pinuno ng mga mananampalataya? Nagsabi siya:Sinabi ko ang tulad ng sinabi ng propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((Kahit sinong muslim na magsasaksi sa kanya ang apat sa kabutihan,papapasukin Siya ni Allah sa Paraiso.)) Nagsabi kami: At kung tatlo? Nagsabi siya:(( at ang tatlo)),Nagsabi kami: At kung dalawa?Nagsabi siya:(( at ang dalawa)),Pagkatapos ay hindi na namin siya tinanong,kapag isa.Isinaysay ito ni Imam Al-Bukharie
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang taong namamatay na tatayo ang mga nagsisi-iyakan sa kanya at sinasabing: O bundok namin, O sandigan namin! O ang mga tulad pa nito, maliban sa itatalaga sa kanya ang dalawang Anghel na magtutulak sa [dibdib] kanya: Ikaw ba ay ganyan?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag na kayong umiyak sa kapatid matapos ang araw na ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay An-nu'man Bin Basheer Malugod si Allah sa kanilang dalawa-Nagsabi siya:Nawalan ng malay si `Abdullah bin Rawahah-kaya`t ang kapatid nito ay umiyak at nagsasabi: O Bundok;O ganito O ganito;binabanggit nito sa kanya [ang mga magagandang katangian] Nagsabi siya nang siyay`y nagkamalay;Wala kang nasabing anumang bagay liban sa sinabi sa akin na ikaw ay ganoon din?!Isinaysay ito ni Imam Al-Bukhari
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses