فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

مړو ته ښکنځل مه کوئ؛ ځکه هغوی هغه څه ته وروسېدل چې وړاندې یې لیږلې و.
عربي انګلیسي فرانسوي