Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

hindi mo pa napag-alam na ang Islam ay binubura nito ang anumang nauna rito [na masamang gawain],ang paglikas ay binubura nito ang anumang nauna rito [na masamang gawain],ang hajj ay binubura nito ang anumang nauna rito [na masamang gawain],?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang magsaksi ng ililibing hanggang sa maipanalangin ito,mapapa sa kanya ang Qiraat (malaking gantimpala),at sinuman ang magsaksi nito hanggang sa ma-ilibing,mapapasakanya ang dalawang Qiraat (malaking gantimpala),Sinabi sa kanya; anu ang dalawang Qiraat? Sinabi niya;Katulad ng dalawang malaking bundok.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Madaliin ninyo ang patay,sapagkat kung ito ay mabuti,ito ay kabutihan na inuuna ninyo para sa kanya,at kung ito ay maliban dito;ito ay masama na ilalagay ninyo sa mga leeg ninyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses