Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Pinagbawalan kami na sumama sa paglilibing, at hindi ito inoobliga sa amin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sabihin mong;Sumainyo nawa ang kapayapaan sa mga naninirahan ng libingan na ito,mula sa mga naniniwalang Mu'min at Muslim at,Pagpalain nawa ni Allah ang mga nauna sa atin at ang pinaka-huli sa atin at katotohanan Kami sa kapahintulutan ni Allah ay susunod sa inyo))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Isinusumpa ni Allah ang mga Hudyo at Kristiyano,ginawa nilang Masjid ang mga libingan ng mga Propeta nila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses