Talaan ng mga ḥadīth

Katotohanan may babae natagpuan sa ibang digmaan ng Propeta -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- na namatay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinanong ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-tungkol sa lalaking:Nakikipaglaban sa kanyang katapangan,at nakikipaglaban para sa pagtatanggol,at nakikipaglaban ng pakitang-tao
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang humiling ng taos puso sa Allah-Pagkataas-taas Niya na maging martir [kapag siya ay namatay],ipagkakaloob sa kanya ang mga antas ng mga martir kahit na siya ay namatay sa higaan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang naghanda para sa mga sumasalakay sa landas ni Allāh, tunay na siya ay [magkakamit ng gantimpala bilang] sumasalakay,at sinuman ang gumanap [sa responsibilidad] ng sumasalakay,sa pamilya nito ng kabutihan, tunay na siya ay [magkakamit ng gantimpala bilang] sumasalakay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang propeta na ipinadala ni Allah sa kanyang nasyon na nauna sa akin maliban na matatagpuan mula sa nasyon na ito ang mga apostol at mga kasamahan,pinanghahawakan nila ang mga sunnah nito,at isinasagawa nila ang kautusan nito,pagkatapos dito ay susunod sa pagkatapos nila ang mga sumasalungat sa kasalanan.Sinasabi nila (ang isang bagay ngunit) hindi nila ito ginagawa at ginagawa nila (ang isang bagay)na hindi ipinag-uutos sa kanila, Sinuman ang pumigil sa kanila sa pamamagitan ng kamay niya,siya ay may pananampalataya,at sinuman ang pumigil sa kanila sa pamamagitan ng puso niya siya ay mananampalataya,at sinuman ang pumigil sa kanila sa pamamagitan ng dila niya,siya ay mananampalataya,at wala na maliban pa doon ang may pananampalataya kahit na(kasing-laki ng) buto ng mustasa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang isang lalaki ay nagtanong sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at naipatong na niya ang paa nito sa estribo [Nagsabi siya]:Anong pakikibaka [ sa landas ni Allah] ang pinakamainam? Nagsabi siya: ((Ang pagsabi ng katotohanan sa harap ng Pinunong hindi makatarungan))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang naalikabukang mga paa ng isang tao sa landas ni Allāh na sasalingin siya ng apoy."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang nadarama ang martir na hapdi ng kamatayan malibang gaya ng nadarama ng isa sa inyo na hapdi ng kurot.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakita mo ba kapag ako ay napatay sa landas ng Allah, mabubura sa akin ang aking mga kasalanan? sabi ng Sugo ng Allah -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-: Oo, at ikaw ay matimpihin at dalisay, sumusulong hindi umaatras, maliban sa utang; dahil si Jibreel -Sumakanya ang pangangalaga- sinabi niya sa akin iyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Siya ay [papasok] sa Impiyerno." Kaya pumunta sila upang tingnan dahilan nito. Nakatagpo sila ng isang balabal na inumit nito.'
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Alin sa mga tao ang pinakamainam, o Sugo ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Sugi ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-kapag nagtalaga ng Pinuno sa mga hukbo o piraso sa mga hukbo,pinapayuan niya ito ng pagkatakot kay Allah,at ang sa mga kasamahan nito na mga Muslim,sa kabutihan.Nagsabi siya:(( Makipag-darambong kayo sa Pangalan ni Allah, sa daan ni Allah,makipaglaban kayo sa sinumang walang-pananampalataya kay Allah,makipaglaban kayo at huwag kayong manguha ng darambong,at huwag kayong lumabag sa napagkasunduan,at huwag kayong pumatay sa karumal-dumal na pamamaraan,at huwag kayong pumatay ng bata,at kapag nakaharap mo ang kalaban mo mula sa mga pagano,anyayahan mo sila sa tatlong katangin-o sa pamamagitan -At kahit na ano ang isinagot nila sa iyo,tanggapin mo ito mula sa kanila,at pigilan ang iyong kamay sa kanila,pagkatapos ay anyayahan mo sila sa Islam,at kapag sinagot ka nila ay tanggapin mo ito mula sa kanila,pagkatapos ay anyayahan mo sila sa paglipat mula sa mga tahanan nila papunta sa mga tahanan ng mga Nagsilikas(Madinah),At ibalita mo sa kanila,na kapag ginawa nila iyon,mapapa-sa kanila ang anumang para sa mga manlilikas(Muhajireen) at hindi mapapa-sa kanila ang hindi para sa mga manlilikas(Muhajireen),at kapag tumanggi sila na lumipat dito,ibalita mo sa kanila na sila ay magiging katulad ng mga Arabong Muslim,maipapatupad sa kanila ang Panuntunan ni Allah-pagkataas-taas Niya,at walang maibibigay sa kanila sa nadambong at sa Al-Fay(kayamanan na nakuha sa mga Kuffar na hindi nakuha sa pakikipaglaban) kahit konti.maliban kung makikipaglaban sila(sa daan ni Allah)kasama ang mga Muslim.At kapag sila ay tumanggi,singilin mo sa kanila ang Buwis,at kapag ito ay tinanggap nila sa iyo,tanggapin mo ito sa kanila,at pigilan mo ang iyong kamay sa kanila,at kapag sila ay tumanggi,humingi ka nang tulong kay Allah at makipaglaban ka sa kanila.At kapag napaligiran mo ang mga tao sa kampo nila,at ninais nila na ilagay mo sila sa Kasunduan ni Allah at Kasunduan ng Propeta Niya,huwag mo silang ilagay sa Kasunduan ni Allah at Kasunduan ng kanyang Propeta,Datapuwat ilagay mo sila sa Kasunduan mo at sa Kasunduan ng mga kasamahan mo,sapagkat ang paglabag sa Kasunduan ninyo at sa Kasunduan ng mga kasamahan ninyo ay mas magaan mula sa paglabag ninyo sa Kasunduan ni Allah at Kasunduan ng kanyang Propeta ,At kapag napaligiran mo ang mga tao sa kampo nila,At ninais nila na ipataw mo sa kanila ang Panuntunan ni Allah,huwag mo itong ipataw sa kanila,ngunit ipataw mo sila sa panuntunan mo,sapagkat hindi mo napag-alaman,kung napag-wasto ba nila ang Panuntunan ni Allah o hindi.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nakaalam ng pamamana, pagkatapos ay iniwan ito, hindi siya kabilang sa atin o sumuway nga siya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang namatay nang hindi nakibaka at hindi naglayon sa sarili niya ng pakikibaka ay namatay sa isang katangian ng isang pagpapanggap.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagbabantay sa araw at gabi ay higit na mabuti kaysa sa pag-aayuno ng isang buwan at pagdarasal sa bawat gabi nito. Kung namatay siya, magpapatuloy sa kanya ang gawa niyang ginagawa niya dati, ipagpapatuloy para sa kanya ang panustos sa kanya, at maliligtas siya sa manunubok.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang lahat ng patay ay seselyuhan siya sa kanyang gawain, maliban sa isang makikidigma sa landas ng Allah, dahil lalago o aagos sa kanya ang kanyang gawain hanggang sa Araw ng Pagkabuhay, at maliligtas siya sa tukso o pagsubok sa loob ng puntod.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag tinipon ni Allah-Kamahal-mahalan Siya at Kapita-pitagan,ang mga naunang tao at ang mga huli,itataas ng bawat lumabag [ sa kasunduan] ang bandila [niya],Sasabihin sa kanya: Ito ang linabag [na kasunduan] ni Pulano na anak ni pulano
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dumating sa Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ang isang mata [tagapagmasid] mula sa mga Mushrikin [ Sumasamba sa mga Diyus-diyosan],habang siya ay nasa paglalakbay niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pinapanagutan ni Allah sa Nakikibaka sa landas Niya na kapag binawian Niya ito ng buhay: Papapasukin Niya ito sa Paraiso,o pababalikin Niya siya na ligtas,na may gantimpala o nadambong
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagbabantay sa isang araw para sa landas ni Allah,ay higit na mainam sa mundo at sa mga nilalaman nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang paglabas sa umaga tungo sa landas ni Allah,o sa hapon: ay higit na mainam mula sa pagsikat ng araw at paglubog nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang sugat na nasugatan para sa landas ni Allah,maliban sa ito ay darating sa Araw ng Pagkabuhay,na ang sugat nito ay dadanak: at ang kulay nito ay kulay ng dugo,at ang amoy nito ay amoy pabango
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang nakapatay na namatay sa mga [kamay] niya,at nagkaroon siya ng saksi o patunay,mapapasakanya ang mga gamit nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi ang isang lalaki sa Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, sa Araw ng Uḥud: "Sabihin mo, kung mamatay ako ay saan ako?" Nagsabi siya: "Sa Paraiso." Itinapon niya ang mga datiles na nasa kamay niya. Pagkatapos ay nakipaglaban siya hanggang sa mapatay siya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ayon kay Salamah bin Al-Akwa`-malugod si Allah sa kanya-ay nagsabi; Dumaan ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa mga kalalakihan na (nagpapaligsahan) sa paghagis,Nagsabi siya;(( Maghagis kayo mga Anak ng Esrai,Sapagkat tunay na ang Ama ninyo ay Manghahagis))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Gumawa siya ng kaunti at binayaran siya ng marami.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang mga kabayo, nakatali sa mga noo ng mga ito ang mabuti hanggang sa Araw ng Pagkabuhay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagpapatawad si Allah sa martir sa bawat bagay maliban sa utang.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nakipaglaban sa landas ni Allāh sa yugtong dalawang paggagatas sa inahing kamelyo, magiging karapatan sa kanya ang Paraiso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Naway kaawaan ni Allah si Propeta Musa,tunay na naparusahan siya ng higit pa rito,at nagtimpi siya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi papasok sa Impiyerno ang isang lalaking umiyak dahil sa takot kay Allah malibang bumalik ang gatas sa suso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang isang papasok sa Paraiso na iibiging bumalik sa Mundo at magkamit ng anumang nasa Lupa maliban sa martir. Minimithi niyang bumalik sa mundo at mapapatay nang sampung ulit dahil sa nakikita niyang karangalan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang paghahalintulad sa nakikibaka sa landas ni Allāh ay katulad ng nag-aayuno, na nagdarasal sa gabi, na sumusunod sa mga talata ni Allāh: hindi nananamlay sa pag-aayuno ni sa pagdarasal, hanggang sa makabalik ang nakikibaka sa landas ni Allāh.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nag-alaga ng isang kabayo alang-alang sa landas ni Allāh bilang pananampalataya kay Allāh at paniniwala sa pangako Niya, tunay na ang pakain rito, ang painom rito, ang dumi nito, at ang ihi nito ay nasa timbangan niya sa Araw ng Pagkabuhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang nalulugod o nasisiyahan sa Allah bilang isang diyos, at sa Islam bilang relihiyon, at kay Muhammad bilang sugo, ay nararapat na sa kanya ang paraiso
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang makipaglaban sa landas ni Allah mula sa kalalakihan ng mga Muslim- sa mga oras na aabutin nang dalawang beses sa paggatas isang kamelyo,ay nararapat para sa kanya ang Paraiso,at sinuman ang nagtamo ng sugat para sa landas ni Allah o nagdusa dahil sa natamo nitong pinsala,darating sa Araw ng Pagkabuhay ( na ang kanyang dugo) na mas marami pa kaysa dati nito,ang kulay nito ay magmumula sa kulay ng Saffron,at ang amoy nito ay tulad ng pabango
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Aba'y hindi; tunay na ako ay nakakita sa kanya sa Impiyerno dahil sa isang balabal na inumit niya o isang kapa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O pulutong ng Anṣār, hindi ko ba kayo natagpuang mga naliligaw at pinatnubayan kayo ni Allāh sa pamamagitan ko? Kayo noon ay mga nagkakahati-hati at pinagbuklod kayo ni Allāh sa pamamagitan ko? Mga dahop at binigyan kayo ng kasapatan ni Allāh sa pamamagitan ko?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang digmaan ay panlilinlang
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kabilang sa pinakamabuti sa pamumuhay ng mga tao ukol sa kanila ay isang lalaking humahawak sa renda ng kabayo niya alang-alang sa landas ni Allah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang pumalit {gumanap sa responsibiladad nito}sa (taong) nasa labas, sa pamilya nito at sa yaman nito para sa kabutihan,mapapasa kanya ang kalahati ng gantimpala nang nasa labas
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag may maliit o malaking pangkat na nakipaglaban, nakakuha ng samsam, at nakaligtas, natanggap nga nila nang maaga ang dalawang katlo ng mga kabayaran nila. Kapag may maliit o malaking pangkat na nabigo at dinapuan ng kasawian, malulubos ang mga kabayaran nila [sa Kabilang-buhay].
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang hindi nakilahok sa pakikibaka o nagbibigay sa nakikibaka ng kakailangin o humalili sa nakikibaka sa mag-anak nito nang mabuti, padadapuan siya ni Allah ng isang dagok bago ang Araw ng Pagkabuhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan ako ay nag-utos sa inyo na sunugin sina pulano at pulano,Ngunit katotohanang ang apoy ay walang gumagamit nito sa pagpaparusa maliban si Allah,Kapag natagpuan ninyo silang dalawa,patayin ninyo silang dalawa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na walang nararapaat na magparusa sa pamamagitan ng apoy kundi ang Panginoon ng apoy.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang kabanalan ng mga maybahay ng mga nakikibaka para sa mga nananatili ay gaya ng kabanalan ng mga ina nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay naghati sa nadambong: Para sa [mandirigmang] nakasakay sa kabayo ay may dalawang bahagi,at para sa lalaking [walang kabayo] ay isang bahagi
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan -ay nagbibigay sa iba ng mga karagdagang [biyaya] na napagtanto para lamang sa mga sarili nila,sa sinumang ipinapadala niya sa hukbo ng sandatahan,Maliban pa sa ibinabahagi sa pangakalahatang Hukbo ng sandatahan))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang mga kayamanan ng Tribo ng Nadher:ay kabilang sa ipinagkaloob ni Allah na labi ng digmaan [Fai] sa kanyang Sugo-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na hindi kabilang sa mga iniudyok ng mga Muslim sa kanya [sa pamamagitan] ng Kabayo o Kamelyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakipag-darambong kami kasama ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-nang pitong beses na pagdarambong,kumakain kami ng balang
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ipinapahintulot ang mga nadambong sa sinuman sa mga nauna sa amin,Pagkatapos ay ipinahintulot ni Allah sa amin ang mga nadambong,nang makita Niya sa amin ang kahinaan at kawalan ng kakayahan,Ipinahintulot niya ito sa amin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nang mangyari [ang pandarambong sa] Uhud,Tinawag ako ng ama ko sa isang gabi at nagsabi siya:Wala akong ibang naiisip kundi unang-una akong mamatay sa sinumang mamatay sa mga kasamahan ni Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Hinding hindi ko hahayaan ang isa sa sinumang nasa likod ko na maging pinakamamahal para sa akin mula sa iyo,maliban sa buhay ng Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-At tunay na ako ay nag-utang,kaya bayaran ito,At magtagubilin ka sa mga kapatid mo ng kabutihan,
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay pumasok ng Meccah sa taon ng Al-Fath [tagumpay],at sa ulo niya ay ang kalubkob,at nang tanggalin niya ito ay dumating sa kanya ang isang lalaki;at siya ay nagsabi: Si Ibn Khatal,nakasabit sa tela ng Ka`bah.Nagsabi siya: Patayin ninyo siya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang mga martir ay lima: ang namatay sa salot, ang namatay sa sakit sa tiyan, ang nalunod, ang namatay na nadaganan ng guho, at ang napatay na nakikipaglaban sa landas ni Allāh.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pag-uwi ay gaya ng paglusob.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dalawang grupo mula sa Ummah ko ay pangangalagaan sila ni Allah mula sa Apoy ng Impiyerno: Isang grupo na makiki-pandarambong sa India, at isang grupo na makakasama ni 'Isah anak ni Maryam-Sumakanilang dalawa ang pangangalaga
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magbubukas sa inyo ng mga lupain at sasapat sa inyo si Allāh ngunit huwag panghinaan ang [bawat] isa sa inyo na paglibangan ang mga palaso niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang paggala ng Kalipunan ko ay ang Pakikibaka sa landas ni Allāh, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magkakaroon ka dahil dito sa Araw ng Pagkabuhay ng pitong daang babaeng kamelyo; ang lahat ng mga ito ay nirendahan sa ilong.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses