فهرست احادیث

هيچ روزى نيست كه عمل صالح در نزد الله، محبوب تر از (عمل در) اين روزها باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى معاهدى (كافری كه با مسلمانان عهد و پيمان بسته است) را به قتل برساند، بوى بهشت را نمى شنود، هر چند كه بوى آن از مسير چهل سال به مشام مى رسد.
عربي انگلیسی فرانسوی
در يكی از غزواتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازه ی زنی پيدا شد.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی که برای اعلای کلمه ی الله (و سرافرازی دينش) بجنگد، در راه الله است.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی که صادقانه از الله متعال درخواست شهادت کند، الله او را به درجه يا جايگاه شهدا می رساند گرچه در رختخواب خود بميرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس ساز و برگ جنگيِ مجاهدِ راه الله را تأمين کند، (گويا) خود جهاد کرده است؛ و هرکس در غياب او، خانواده اش را به نيکی سرپرستی نمايد، گويا خود جهاد نموده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر پيامبری که الله متعال در امت های پيش از من مبعوث نموده، ياران مخلص و اصحابی داشته که راه و روش او را در پيش می گرفتند و از دستورهای او پيروی می کردند؛ و سپس نسل هايی جانشين آنها شدند که به آنچه می گفتند، عمل نمی کردند و کارهايی انجام می دادند که به آن امر نشده بودند.
عربي انگلیسی فرانسوی
شخصی درحالی که پايش را در رکاب نهاده بود، از رسول الله صلى الله عليه وسلم پرسيد: کدامين جهاد برتر است؟ فرمود: «سخن حقی که نزد پادشاهی ستمکار گفته شود».
عربي انگلیسی فرانسوی
قدم های هر بنده ای در راه الله غبارآلود شود، آتش دوزخ آن را لمس نمی کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
شهيد هنگام کشته شدن دردی احساس نمی کند مگر به اندازه ی دردی که يکی از شما از نيشگونِ [مورچه يا نيشِ پشه] حس می نمايد.
عربي انگلیسی فرانسوی
به من بگوييد: اگر در راه الله کشته شوم، گناهانم بخشيده می شوند؟
عربي انگلیسی فرانسوی
«او در آتش است». صحابه برای تحقيق و بررسی وضعيت او رفتند و ديدند که عبايی از مال غنیمت دزديده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای رسول خدا، برترین مردم کیست؟
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم امیری را برای سپاه یا سریه ای مشخص می کرد، او را به رعايت تقوای الهی در حق خودش و مسلمانان همراهش و همچنين نيکی به همراهانش توصيه می نمود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس تيراندازی را فرا گيرد و سپس آن را ترک کند، از ما نيست يا معصيت و نافرمانی کرده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس بميرد و جهاد نکند و نيت جهاد هم نداشته باشد، بر شعبه ای از نفاق مرده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس برای دفاع از مالش کشته شود، شهيد است؛ هرکس برای دفاع از - ناموس و - خانواده اش کشته شود، شهيد است؛ هرکس برای دفاع از جانش کشته شود، شهيد است و هرکس برای دفاع از دينش کشته شود شهيد است.
عربي انگلیسی فرانسوی
با مال و جان و زبان تان به جهاد مشرکان بروید.
عربي انگلیسی فرانسوی
سخن عایشه رضی الله عنها: از رسول الله صلی الله علیه وسلم برای شرکت در جهاد اجازه گرفتم که فرمود: «جهاد شما حج است».
عربي انگلیسی فرانسوی
حتماً يهود و نصارا را از شبه جزيره ی عرب بيرون خواهم کرد و فقط کسی را که مسلمان باشد، در آن باقی می گذارم.
عربي انگلیسی فرانسوی
اسلام برتر است و برتر از آن نیست.
عربي انگلیسی فرانسوی
بدانيد که نيرو همان تيراندازی است؛ بدانيد که نيرو همان تيراندازی است؛ بدانيد که نيرو همان تيراندازی است.
عربي انگلیسی فرانسوی
يک شبانه روز نگهبانی در راه الله از روزه گرفتن و شب زنده داری يک ماه بهتر است. و اگر بر اين حالت بميرد، ثواب اعمالی که در دوران حياتش انجام می داده، همچنان به او می رسد و به او روزی داده می شود (مانند شهدا) و از فتنه ی قبر در امان می ماند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس می ميرد، بر اعمالش مُهر زده می شود و کارهايش پايان می پذيرد، مگر عمل کسی که در راه الله نگهبانی می دهد که عملش تا روز قیامت ادامه می يابد و از فتنه ی قبر در امان می ماند.
عربي انگلیسی فرانسوی
وقتی الله عزوجل (در روز قيامت) همه ی بندگان را جمع می کند، برای هر خيانتکاری پرچمی بر افراشته می شود و گفته می شود: اين خيانت فلانی پسر فلانی است.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم در سفر بود كه جاسوسی از طرف مشركين آمد.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای مردم، رويارويی با دشمن را آرزو نكنيد و از الله عافيت بخواهيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله متعال تعهد نموده كه اگر مجاهدِ راهش را بميراند، او را وارد بهشت سازد و (اگر زنده نگه دارد) سالم و تندرست، همراه پاداش يا غنيمت (به خانه) برگرداند.
عربي انگلیسی فرانسوی
يک روز نگهبانی در راه الله، از دنيا و هر آنچه در آن است، بهتر است.
عربي انگلیسی فرانسوی
یک صبح تا ظهر یا یک ظهر تا غروب در راه الله، بهتر از هر چیزی است که خورشید بر آن طلوع نموده و غروب می کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی نیست که در راه الله زخمی بردارد مگر اینکه روز قیامت درحالی می آيد که از زخمش خون جاری است؛ رنگش، رنگ خون است و بويش بوی مشک.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس کافری را به قتل رسانده است و برای اين کارش گواه دارد، اموال مقتول از آنِ اوست.
عربي انگلیسی فرانسوی
روز جنگ احد شخصی از رسول الله صلى الله عليه وسلم پرسيد: اگر کشته شوم، کجا خواهم بود؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: «فِي الْجَنَّةِ»: «در بهشت». آن مرد خرماهايی را که در دست داشت، انداخت و جنگيد تا به شهادت رسيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای فرزندان اسماعيل، تيراندازی کنيد که پدرتان (اسماعيل - عليه السلام -) تيرانداز بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
عمل اندکی انجام داد و پاداش فراوانی يافت.
عربي انگلیسی فرانسوی
خير و نيکی تا روز قيامت بر پيشانی اسبان بسته شده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله همه ی گناهان شهيد جز بدهیِ او را می آمرزد.
عربي انگلیسی فرانسوی
روز قيامت، در برابر اين يک شتر، هفتصد شتر افسار شده به تو داده می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
سياحت امت من، جهاد در راه الله - عز وجل - می باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
در راه الله پيکار کنيد. هرکس به اندازه ی فاصله ی ميان گرفتن و رها کردن پستان شتر - به وقت دوشيدن آن - در راه الله پيکار کند، بهشت بر او واجب می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
رحمت الله بر موسی كه بيش از اين مورد اذيت و آزار قرار گرفت، ولی صبر كرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی که از ترس الله بگريد، وارد دوزخ نمی شود، مگر زمانی که شير به پستان بازگردد.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی نيست که وارد بهشت شود و دوست داشته باشد درحالی به دنيا بازگردد که هر آنچه روی زمين است، از آنِ او باشد، مگر شهيد که به سبب عزت و احترامی که در بهشت می بيند، آرزو می کند به دنيا بازگردد و ده بار کشته شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
مثالِ مجاهدِ راهِ الله، همانند روزه دار شب زنده داری است که خاشعانه و با تأمل آيات الله را تلاوت می کند و از نماز و روزه خسته نمی شود تا آن که مجاهدِ راه الله بازگردد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس با ايمان به الله و تصديق وعده هايش، اسبی را در راه الله (برای جهاد) نگه داری کند، خوردن، نوشيدن، ادرار و سرگين آن اسب در ترازوی نيکی های صاحبش ثبت و منظور می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس به الله به عنوان پروردگار و به اسلام به عنوان دين و به محمد به عنوان پيامبر راضی باشد، بهشت بر او واجب است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس يک تير در راه الله بيندازد، این برای او با آزاد کردن برده ای برابری می کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر مرد مسلمانی که به اندازه ی فاصله ی دوبار دوشيدن شتر در راه الله بجنگد، بهشت بر او واجب می شود؛ و هرکس در راه الله زخمی بردارد يا آسيبی بببيند، زخمش روز قيامت در تازه ترين - و زيباترين - حالت خواهد بود؛ رنگش، رنگ زعفران است و بويش بوی مشک.
عربي انگلیسی فرانسوی
خير؛ من او را در دوزخ و در لباسِ راه راهی ديدم که از مال غنيمت دزديده بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای گروه انصار، آیا شما را گمراه نیافتم و الله متعال به وسیله ی من شما را هدایت نکرد؟ آیا پراکنده و متفرق نبودید که الله متعال به وسیله ی من شما را گرد هم جمع نموده و متحد و یکپارچه نمود؟ آیا فقیر نبودید که الله متعال به وسیله ی من شما را ثروتمند نمود؟
عربي انگلیسی فرانسوی
جنگ فریب و نیرنگ است.
عربي انگلیسی فرانسوی
يکی از بهترين نمونه های زندگی مردم برای آنان، زندگی مردی است که لگام اسبش را در راه الله می گیرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هریک از شما در غياب مجاهد، از خانواده و اموالش به خوبی مراقبت کند، به اندازه ی نصف پاداش مجاهد اجر و ثواب می بَرَد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر گروه رزمنده يا هر دسته ی نظامی که در راه الله پيکار کنند و غنيمت بگيرند و سالم بمانند، دوسوم پاداش خود را پيشاپيش دريافت کرده اند و هر گروه يا دسته ی رزمنده که ناکام بمانند و کُشته يا زخمی بدهند، همه ی پاداش خود را به طور کامل - در آخرت - دريافت می کنند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس - در راه الله - جهاد نکند يا مجاهدی را مجهز نسازد يا از خانواده ی مجاهدی به نيکی سرپرستی نکند، الله متعال او را پيش از قيامت به مصيبتی ناگوار دچار می گرداند.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای ام حارثه، بهشت باغ های زیادی دارد و فرزند تو در فردوس اعلی جای دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
به شما دستور داده بودم که فلانی و فلانی را آتش بزنيد؛ ولی عذاب دادن با آتش مخصوص الله است؛ پس اگر آن دو را يافتيد، آنها را بکُشيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
شايسته - و روا - نيست کسی با آتش عذاب دهد مگر پروردگارِ آتش.
عربي انگلیسی فرانسوی
حرمت زنان مجاهدان بر مردان خانه نشين، مانند حرمت مادران شان است.
عربي انگلیسی فرانسوی
ما در روز خیبر به مواد خوراکی دست پیدا کردیم و هریک از مجاهدان می آمد و به مقدار نیاز خود از آن بر می داشت و باز می گشت.
عربي انگلیسی فرانسوی
مسلمانان در برابر غیر خود یکپارچه و منسجم هستند، جان و مال شان [در قصاص و دیه ها] با یکدیگر برابر است؛ و چون یکی از آنها به کافری امان دهد یا با او عهد و پیمانی ببندد، کسی حق نقض آن را ندارد و غنیمتی که در جنگ به دست می آید سهم دورترین آنها از جنگ هم می باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم خالد بن ولید رضی الله عنه را در پی أُكَيْدِرِ دُومَةَ فرستاد که او را دستگیر نموده و نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آورد؛ و ایشان خونش را محفوظ داشته و بر سر جزیه با او صلح نمود.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه و سلم اسب های ورزيده را از "الحيفاء" تا "ثنية الوداع" دوانيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم برای اسب، دو سهم و برای صاحبش يك سهم از مال غنيمت تعيين فرمود.
عربي انگلیسی فرانسوی
از عبدالله بن عمر رضی الله عنه روايت است که: رسول الله صلى الله عليه وسلم به بعضی از گروه های لشکر که برای ماموريت می فرستاد، از غنیمتی که به دست می آوردند، به جز سهم کل لشکر مقداری اضافه نيز می داد.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله متعال اموال بنی نضير را بدون اينكه مسلمانان اسب و شتری بدوانند (جهاد كنند) به رسول الله صلى الله عليه وسلم عنايت فرمود.
عربي انگلیسی فرانسوی
همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در هفت غزوه شرکت داشتیم که غذای ما ملخ بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
پيش از ما، اموال غنيمت برای هيچکس حلال نبوده است؛ اما خداوند كه ضعف و ناتوانی ما را ديد، غنايم را برای ما حلال نمود.
عربي انگلیسی فرانسوی
در آستانه ی جنگ احد، پدرم شب هنگام مرا صدا زد و به من گفت: درباره ی خود گمانی جز اين ندارم که از ميان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جزو نخستين کشته شدگان خواهم بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم در سال فتح مکه درحالی وارد مکه شد که کلاه خود بر سر داشت؛ وقتی آن را برداشت، مردی نزد ایشان آمده و گفت: ابن خَطَل خود را به پرده های کعبه آویزان کرده است؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «اقْتُلُوهُ»: «او را بکشید».
عربي انگلیسی فرانسوی
شهدا پنج گروه اند: طاعون زده (=کسی که در اثر وبا بميرد)، آن که به درد شکم بميرد، کسی که در آب غرق شود، کسی که زير آوار فوت نمايد و کسی که در راه الله - در ميدان جهاد - کشته شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم گروهی ده نفره را برای تجسس - و جمع آوری اطلاعات از دشمن - فرستاد و عاصم بن زيد انصاری رضی الله عنه را امیر و فرمانده آنان قرار داد.
عربي انگلیسی فرانسوی
به زودی سرزمين های فراوانی برای شما فتح می شود و الله متعال شما را - از شرّ دشمنان - آسوده می کند؛ اما هيچکس نبايد از بازی و تمرين کردن با تيرهايش کوتاهی کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
پاداشِ بازگشت از جهادِ (انجام شده)، همانند پاداشِ جهاد می باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
دو گروه از امتم هستند كه الله متعال آنها را از دوزخ محافظت كرده است: گروهی که با (کفار) هند می جنگد و گروهی که همراه عيسی بن مريم علیهما السلام می باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
عمر بن خطاب رضی الله عنه به فرماندهان گردان های نظامی با این مضمون نامه نوشت: مردانی که زنان شان را ترک کردند یا باید نفقه ی آنها را بپردازند و یا اینکه طلاق شان بدهند؛ و اگر طلاق شان دادند، نفقه ی مدتی را که نپرداخته اند، باید بفرستند.
عربي انگلیسی فرانسوی
مومنان در خون های شان یکسان هستند و همگی علیه دشمن شان یکپارچه و متحد می باشند و رعایت امان کسی که از میان آنها کمترین مرتبه را دارد، بر همه ی آنها لازم است؛ بدانید و آگاه باشید که مومن در برابر کافر کشته نمی شود. و کافری که عهد و پیمانی با مسلمانان دارد مادامی که بر عهد و پیمانش پایبند باشد کشته نمی شود. و هرکس عملی را انجام دهد که موجب مجازات است، مجازات آن به خود او بازمی گردد؛ و هرکس بدعتی ایجاد کند یا بدعتگزاری را پناه دهد، لعنت الله و ملائکه و همه ی مردم به دنبال اوست.
عربي انگلیسی فرانسوی
کم پیش می آمد که رسول الله صلی الله علیه وسلم قصد غزوه ای را داشته باشد و توریه نکند تا اينكه غزوه ی تبوک فرا رسيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
برگرد که من از مشرک کمک نمی گيرم.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم دو تن از مسلمانان را که اسیر کفار شده بودند با یک تن از مشرکان که اسیر مسلمانان بود، مبادله نمود.
عربي انگلیسی فرانسوی
شاهد بودم که رسول الله صلی الله علیه وسلم یک چهارم غنایم را در ابتدا و یک سوم را به هنگام بازگشت تقسیم نمود.
عربي انگلیسی فرانسوی
در غزواتی كه شركت می كرديم، عسل و انگور بدست می آورديم و آنها را می خورديم و جمع آوری نمی كرديم.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس به الله و روز قیامت ایمان دارد نباید بر چهارپایی سوار شود که از غنایم مسلمانان می باشد؛ چنانکه آن را ضعیف و ناتوان نموده و آنگاه آن را به غنایم باز گرداند. و هرکس به الله و روز قیامت ایمان دارد نباید لباسی را بپوشد که از غنایم مسلمانان است چنانکه آن را کهنه نموده و آنگاه به غنایم بازگرداند.
عربي انگلیسی فرانسوی
ما همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم در غزوه ی خیبر بودیم که گوسفندانی را به غنیمت گرفتیم و رسول الله صلی الله علیه وسلم بخشی از آنها را بین ما تقسیم کرد و بقیه ی گوسفندان را در اموال غنیمت قرار داد.
عربي انگلیسی فرانسوی
جنگ، نيرنگ و فریب است.
عربي انگلیسی فرانسوی
به زودی سرزمين های فراوانی برای شما فتح می شود و الله متعال شما را - از شرّ دشمنان - آسوده می کند؛ اما هيچکس نبايد از بازی و تمرين کردن با تيرهايش کوتاهی کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
برده ی درستکار دو پاداش دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس تيراندازی را فرا بگيرد و سپس آن را ترک کند، از ما نيست يا معصيت و نافرمانی کرده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
سياحت امت من، جهاد در راه الله - عز وجل - می باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
به جای آن در روز قیامت هفتصد شترِ افساربسته به تو داده می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
شهيد هنگام کشته شدن دردی احساس نمی کند، مگر به اندازه ی دردی که يکی از شما از نيشگونِ [مورچه يا نيشِ پشه] حس می نمايد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس از روی ايمان به الله و تصديق وعده هايش، اسبی را در راه الله (برای جهاد) نگهداری کند، خوردن، نوشيدن، ادرار و سرگين آن اسب در ترازوی نيکی های صاحبش ثبت و منظور می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس در راه الله چيزی را انفاق کند - يا هزينه ای نمايد، پاداشِ آن - هفتصد برابر برای او ثبت می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی